×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع بند( پ ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی جزء (6) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ج ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی


آئین نامه اجرائی بند (خ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی جزء (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( د ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ب ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ث ) تبصره (18) قانون بودجه سال1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (پ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


تصویبنامه راجع به تفویض مسئولیت ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای بندهای ( الف ) و ( ر ) تبصره(19) قانون بودجه سال1383 کل کشور به وزیران عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق


تصویبنامه درمورد برگزاری ( گردهمایی بین المللی روشهای برتر حفاظت از بناهای تاریخی )


تصویبنامه درخصوص فروش اوراق مشارکت به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای


تصویبنامه راجع به حقوق فوق العاده ویژه پرستاران


تصویبنامه درمورد مجوز وزارت بازرگانی درقبال اخذ کارمزد برای انجام خدمات جاری توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم


تصویبنامه راجع به فوق العاده ویژه معلمان


ضوابط اجرایی بودجه سال 1383 کل کشور


قانون هیات منصفه


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور