×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سه لیاقت و مدیریت» به آقای مسعود کرباسیان


تصویب نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سه لیاقت و مدیریت» به آقای جلال رسول اف


تصویب نامه در مورد الحاق تبصره (4) به بند (2) تصویب نامه شماره 776 ت28426ه- مورخ 1382 1 25


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان


قانون موافقتنامه همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی


قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی


دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8و12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری


آئین نامه اجرائی چگونگی تشکیل هیئتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


تصویب نامه راجع به سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاههای غیررسمی


قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه


قانون موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان


قانون موافقتنامه همکاری های علوم و فناوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری هند


قانون موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان