×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک کنگو


قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت حکومت قطر درخصوص جوانان و ورزش


قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان


قانون موافقتنامه تشویق  و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا


انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر صاحب نظر در علوم و معارف اسلامی و مسائل علمی و فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان


اصلاحیه جداول پیوست آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی


آئین نامه اجرائی بند ( ر ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


الحاق یک بند به ماده 2 آئین نامه شورای فرهنگ عمومی


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد تشکیلات مناسب برای واحدهای شهرستانی وزارت آموزش و پرورش


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست


انتخاب عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی


مصوبه شورای عالی اداری راجع به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی


ماده 21 قانون کار مشعر برخاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت است


ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص درقبال دولت ازجمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفا در مدت اعتبار قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مجاز بوده است


اثر آئین نامه موخرالتصویب نسبت به آینده بوده و خللی و خدشه ای به حقوق مکتسبه اشخاصی که در زمان حاکمیت مصوبه  اولیه مجاز به دریافت حق ماموریت طبق مقررات و قوانین مربوط می باشند وارد نمی سازد