×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

قانون استخدام دو نفر کارشناس برای سازمان بنادر و کشتیرانی


قانون راجع به اجازه استخدام آقای کاپیتن ادموند تبعه دانمارک


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی ها در موقع جنگ


قانون تعیین حدود بهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها


قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی


قانون دویست هزار تومان برای خرید کشتی مسلح و اجازه استخدام صاحب منصب و مهندس و میکانیکی بحریه از ایتالیا


قانون تمدید امتیاز کارخانه کبریت سازی آذربایجان به مدت پانزده سال


قانون اجازه پرداخت یک صد و پنجاه تومان از عایدات کلکرانی شط کارون در وجه سادات کلانتری


الزام به انتقال سند رسمی عین موهوبه


تغییر کاربری اراضی بدون اخذ مجوز


صدور حکم به تقسیط مانع از استیفای حقوق محکوم له که بعدا از اموال زوج بدست می آید نخواهد بود


الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به یکدستگاه سنگ شکن کوبیت 80 تنی با متعلقات مربوطه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران باستناد ماده 47 قانون شرایط عمومی پیمان


خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ناظر به دیون منجز و قطعی است که مورد اختلاف طرفین نبوده و با مطالبه داین و تمکم مدیون ، مدیون از پرداخت آن استنکاف نموده باشد


صدور اجرائیه از دادگاه مبنی بر محکومیت و الزام مالک فعلی پلاکهای مارالذکر به انتقال رسمی ملک بنام انتقال گیرنده ، مجوز مطالبه بهای ملک از دستگاه اجرائی طرح عمرانی نیست


تقلب در کسب و پیشه و مشابه سازی و تجاوز به حق اختراع دیگری


اصلاح تعرفه برخی از اقلام وارداتی


اصلاح بند ( 1 ) تصویبنامه شماره 6858 ت 28602ه مورخ 1382 2 27


تصویبنامه راجع به ساماندهی امور ایرانیان خارج از کشور


تصویبنامه در خصوص الحاق مرکز جهانی علوم اسلامی به فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند ب ماده ( 11 ) قانون استخدام کشوری


اصلاح ماده ( 23 ) آئین نامه اجرائی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور