×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

قانون اجازه مبادله قرارداد تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ


قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی


قانون راجع به اجازه تاسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس


قانون اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه آهن


قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن کشی موسسه کشتیرانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه


قانون اجازه پرداخت دوازده هزار تومان کسر مخارج محصلین عملی راه آهن


قانون اجازه پرداخت اضافه مخارج محصلین راه آهن و معادن


قانون اجازه پرداخت تفاوت خرج ایاب و ذهاب صاحب منصبان بحری ایتالیایی و اعتبار برای خرج منزل و اتومبیل و مسافرت آنها


قانون اجازه استخدام مهندسین و اعضا فنی راه آهن از اتباع ممالک خارجی و اعطای سه میلیون تومان اعتبار برای مخارج لازمه سال 1309 راه آهن به وزارت طرق و شوارع


قانون اجازه استخدام آقای حجمه سوزوکی مهندس ژاپنی به سمت مهندسی اداره راه آهن برای مدت شش ماه


قانون اجازه استخدام مسیو وان درهولست بلژیکی برای مهندسی اداره راه آهن ایران به مدت شش ماه


قانون تمدید کنترات مستر کارول مهندس تبعه اتازونی برای مدت یک سال


قانون اجازه اعزام سی نفر محصل برای تحصیلات عملی راه آهن به اروپا


قانون اجازه انتخاب کسری محصلین اعزامی هذه السنه 1308 برای فنون راه آهن از بین محصلین ایرانی مقیم خارجه


قانون اجازه اعزام سی نفر شاگرد به خارجه برای تحصیلات فنون عملی راه آهن به مدت دو سال


قانون اجازه انتخابات کسری محصلین فنون راه آهن و معادن از بین محصلین مقیم خارجه و فارغ التحصیلهای مدارس فنی داخله


قانون اجازه پرداخت دویست هزار لیره جهت مخارج مربوطه به راه آهن


قانون اجازه استخدام براولوف بکزلیوس و ژنس کریستافواسکیونیلسون


قانون اجازه استخدام آلبرت کنیدت مهندس بندر تبعه دولت دانمارک


قانون اجازه استخدام هاری هاکلین مهندس راه آهن تبعه سوئد