×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

قانون پنج میلیون قران اعتبار برای تهیه راه و وسائل نقلیه جهت ایالات شمالی و شرق


قانون اجازه مصرف سیصد و پنجاه و یک هزار تومان علاوه بر اعتبار منظوره در بودجه هذه السنه وزارت فواید عامه برای ساختن و تعمیر طرق لازمه


قانون اعتبار موقت به وزارت فواید عامه جهت مخارج تعمیر و نگاهداری طرق و شوارع و غیره در سنه 1304


قانون واگذاری حق انحصاری هواپیمائی به موسسه هواپیمائی یونکرس


قانون اعطای امتیاز انحصاری ساختن و دائر داشتن چهار رشته راه شوسه اطراف بندر جز به آقای علیقلی خان هزارجریبی


قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه


قانون اجازه ساختن خطوط آهن اصلی و مهمه مملکت


قانون اوزان و مقیاسها


قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای به عنوان حقوق انحصاری


قانون استخدام مسیو ترسنسکی لهستانی به سمت مهندسی متخصص راه آهن آذربایجان


قانون راجع به تصویب عهدنامه مودت و دوستی بین دولت علیه ایران و دولت جمهوری چین


قانون استخدام کشوری


قانون واگذاری انحصار عراده رانی از مشهد سر الی بارفروش


تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره (1) ماده (39) آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان وکار گروههای تخصصی


تصویبنامه در خصوص اصلاح تصویبنامه ( افزایش اعتبارات طرحهای جامع بهسازی و یارانه تسهیلات مسکن روستایی و بهسازی بافتهای با ارزش روستایی به منظور جبران افزایش قیمت قیر )


تصویبنامه راجع به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارتخانه های بازرگانی ،کشاورزی و صنایع ومعادن


لزوم احتساب فوق العاده شغل کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی در تعیین حقوق بازنشستگی


اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب وخاک سیستان


تصویبنامه راجع به تشکیل کار گروه ملی آموزش به منظور ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش برای همه


قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 6 28