×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به نشان لیاقت درجه 3 به آقای داود عابدی آملی


تصویبنامه راجع به نشان لیاقت درجه 3 به آقای محمدحسین جعفری


الحاق ماده واحده به مصوبه ( ضوابط تاسیس مراکز، موسسات ،کانونها و انجمنهای فرهنگی ونظارت بر فعالیت آنها )


اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور


واگذاری مالکیت دولت نسبت به سهام و سایر حقوق و امتیازات بانک صادرات ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون اساسی است


دستورالعمل در رابطه با نحوه ، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاهها


تصویبنامه در خصوص ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379


تصویبنامه در خصوص مقابله با بحران ناشی از ادامه روند خشکسالی در استانهای خسارت دیده


تصویبنامه راجع به سود بازرگانی هر کیلو چینی


تصویبنامه راجع به بند ( 8 ) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1376


اصلاح تصویبنامه راجع به کلیات ، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران


تصویبنامه راجع به نرخ برخی از اقلام مصرفی


تصویبنامه راجع به تعیین تعرفه برخی از خدمات شهری


تصویبنامه راجع به جزء ( ب ) ماده ( 148 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380 -


تصویبنامه راجع به صدور ویزای ورود مکرر یک ساله برای سرمایه گذاران خارجی ، پرسنل وکارکنان منسوب به آنان


تصویبنامه اصلاح بند ( 4 ) تصویبنامه شماره 14058 ت 28816ه مورخ 1382 04 08


قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص سنجش میزان رضایت مردم از دستگاههای اجرائی ، ملی واستانی


مصوبه شورای عالی اداری راجع به اصلاح ایجاد انسجام درواحدهای استانی سازمانهای دولتی


مصوبه شورای عالی اداری در مورد انسجام بخشیدن و جامعیت وظایف ، تمرکز وظایف و فعالیتهای مرتبط و پیوسته وکاهش تشکیلات دولت