×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

شاکی خصوصی فقط میتواند از احکام مربوط به برائت اعتراض نماید لذا با وصف محکومیت اشخاص اخیرالذکر قانونا موجهی برای تجدید نظرخواهی نیست


متهم در اظهارات خود در ماهنامه تازه های اقتصاد از انتشارات بانک مرکزی ذکری از نام شخص حقیقی یا حقوقی به عمل نیاورده


از شیوه رفتار محکوم علیه و الفاظ و عبارت استعمال شده در اینمورد توهین به شخص معین استنباط نمی گردد


اتهام شرارت و رعب و وحشت و درگیری در محل و مخالفت با دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از عناوین جزائی پیش بینی شده در قانون نیست


فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد زیرا خریدار می تواند با فک رهن نمودن ملک با حفظ حقوق مرتهن آنرا به غیر انتقال دهد


سوء استفاده از اسرار اختراع تنور دوار پخت نان و تقلید از اختراع


مسئولیت کنترل کیفی فرآوردهای مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند


در حالت مشاع گر چه تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایر شرکاء جایز نیست لکن موضوع وصف کیفری هم ندارد - شریک مشاع ( تجدید نظرخواه ) مادام که مال مشاع به نسبت سهام تقسیم نگردیده بدون اذن شرکاء حق احداث بنا و ایجاد وضعیت حادث و جدید ندارد


سابقه طولانی راننده در اشتغال بکار منظور ، مسئولیت حفظ ایمنی و نظارت کارفرما را منتفی نمی سازد


به قصد دادخواهی اعلام سرقت و شکایت و سو نیت محرز نیست


شخص ثالثی نباید مسئول تبعات عمل مجرمانه شخص دیگر باشد


ارتکاب جعل از طریق الحاق امضای دو نفر شاهد در ذیل قرارداد اجاره عادی در خصوص یکباب مغازه


در جعل پروانه رسمی دولتی و امثال آ ن اضرار بغیر نمیتواند شرط و رکن حمایت بزه جعل محسوب شود


مرجع حل اختلاف بین قرارهای عدم صلاحیت را که محاکم در یک استان نسبت به یکدیگر صادر می نمایند دادگاه تجدید نظر استان دانسته است


تبدیل چهار ماه حبس تعزیری به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی


اتهام نگهداری 51 طوقه کبوتر


تهیه و حمل مشروب الکلی


مادام که باب رسیدگی واخواهی مفتوح است تجدید نظر خواهی محمل قانونی ندارد


تخلف از مقررات حفاظتی و بهداشتی موضوع 91 قانون کار و آئین نامه های مربوطه


عدم ارائه نقشه ها و طرح های ساختمانی از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار