×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

قانون افراز و فروش املاک مشاع - تصمیم دادگاه در خصوص مورد تصمیم قضائی در قالب حکم یا قرار تلقی نمی شود


حکم برفع مزاحمت خوانده و وصل انشعاب گاز در پلاک فوق الذکر و اعاده وضع سابق صادر و اعلام میگردد


امکان وجود اجلی برای تسلیم مبیع مانع انتقال و بالنتیجه تحقق عقد بیع نیست


بانک خوانده دعوی ملزم به تحویل و انتقال یک دستگاه خودروی پژو به افتتاح کننده صاحب حساب (مادر صغیر) میگردد


اصل تراضی طرفین به داوری آقای فرخشا در اختلافات احتمالی محرز است و همین تراضی صرفنظر از مکتوب یا شفاهی بودن آن به داور این اختیار را داده است که در مورد اختلاف رای صادر کند


صلاحیت عام دادگستری - حکم بر ابطال رای هیئت حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران صادر و اعلام می گردد


پلاک مورد دعوی در مالکیت اداره اوقاف بوده و خوانده مالکیتی در رقبه مورد دعوی ندارد


کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه کارگران به اشخاص ثالث هستند


ادعای جعلیت باید در اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلائل جعلیت اقامه می گردید طرح این ادعا در مرحله تجدیدنظر موقعیت قانونی ندارد


دادنامه با اصلاح عنوان هبه به وصیت و تائید وصیت تا ثلث اموال و ماترک متوفی به نفع زوجه تنفیذ میشود


یک خط تلفن از طرف فروشنده حق کسب و پیشه به خواهان صلح گردیده است و همین صلح نامه نیز تائیدی است به اینکه حق کسب و پیشه به موجب قولنامه مزبور توسط خواهان به مستاجر قبلی پرداخته شده است


گر چه خواهان مالک منافع است ولی پرداخت دین مالک با وارث وی می باشد در صورتی که بدون اذن مدیون صورت بگیرد حقی برای پرداخت کننده و در رجوع به مدیون وجود ندارد


پرداخت جریمه های ساختمانی شهرداری از مصادیق ایفاء دین از جانب غیر مدیون است


هدیه در واقع اعراض از مالکیت تلقی می گردد و حتی مقررات هبه بر آن جاری نیست تا بتوان از آن رجوع نمود


خریدارد استحقاق مطالبه بهای کسری زمین و بنای ساختمان و دیگر خسارات را ندارد و فقط اختیار فسخ معامله را دارد


تصویبنامه در مورد قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی


فروش اموال متروکه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی - تائید ورود خسارت به صاحب مال به سبب قصور در انجام وظایف قانونی


بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق قانون بیمه بیکاری محسوب نمی شود


حقوق بازنشستگی قضات و اعضای هیات علمی - قضاتی که قبل از 1374 1 1 بازنشسته یا موظف شده اند


تصویبنامه راجع به بند ( ب ) ماده ( 11 ) قانون استخدام کشوری مصوب 1345