×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارائی - عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد


پروانه صادره از دهداری محل منحصرا جواز ایجاد حصار در قطعه زمین مورد بحث بوده است و مفید اجازه احداث غرفه در آن ملک نمی باشد


طبق تبصره یک ذیل بند2 ماده 55 قانون شهرداری شهرداری مکلف به برداشتن دکه های منصوبه قبل از تاریخ تصویب قانون گردیده است


اصلاحیه بند ( 4 ) ماده ( 20 ) اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران


انتخاب اعضای جدید شورای عالی جوانان


تصویبنامه راجع به بند ( الف ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379


اساسنامه سازمان حسابرسی ( شرکت مادر تخصصی )


آئین نامه شورای عالی برنامه ریزی کشوری پیشگیری از عفوت VIH و ایدز وکنترل آن


تصویبنامه در خصوص اضافه نمودن تبصره ( 3 ) به ماده ( 12 ) آئین نامه داخلی هیات دولت


در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانون آن باشد پرداخت حقوق ومزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد


کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از اوخلاف موازین شرعی می باشد


بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که مفهوم عدم رسیدگی به تقاضای اشخاص اعم از اصیل یا قائم مقام قانون آنان در زمینه شمول قانون و مدت پرداخت حق بیمه می باشد خلاف قانون است


مادتین 9 و10 بخشنامه وزیر جهاد از حیث اعطاء مرخصی تشویقی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور در وضع مقررات خاص استخدامی تشخیص داده می شود


تصویبنامه راجع به بند6 مصوبه شماره 776 ت 28426ه مورخ 1382 1 25 هیات محترم وزیران


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان


قانون موافقتنامه حمل ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند


قانون موافقتنامه حمل ونقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آذربایجان


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس


قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، تبلیغی و هنری بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت


آئین نامه مالی ومعاملاتی مجموعه های فرهنگی و ورزشی نهاد قوه قضائیه