×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

مورد اجاره بصورت یک قطعه زمین مشجر با حق ایجاد اعیان ( احداث ساختمان ) و اخذ سند رسمی اعیان به اجاره واگذار گردیده لذا انقضاء مدت در این مورد موجب حکم تخلیه نیست


عبارت ( در صورتیکه موانعی جهت انتقال از طرف شرکت پیدا شود فروشنده مکلف است موانع را برطرف کرده در غیر اینصورت خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت ) مصداق خیار شرط است


ابلاغ تصمیم اداری ثبت به مالکین مشاعی و غیرقابل افراز بودن آن


بین حقوق مالک عرصه و مالک حصه مشاعی اشجار و صاحب حقوق ناشی از عملیات زارعی امتزاج و اشتراک ایجاد شده است


فروش مال مشاع با حفظ حقوق مالک منافع آن


ابطال اجرائیه اجرای ثبت - مدیر یا هیئت مدیران به وظائف قانونی خود عمل نکرده و رونوشت مدارک ثبت سمت خود و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده را ضمیمه تقاضانامه ننموده اند


دعوی خلع ید به فرع بر اثبات مالکیت می باشد و خواهان مالکیت رسمی به قطعه زمین مورد نظر ندارد


با فرض ماءذون بودن تجدیدنظر خواهان در استفاده از جاده مذکور با توجه به قابل عدول بودن اذن مسئله استمرار در استفاده منتفی است


زارعین موظفند سر درختی باغات قدیمی را طبق موازین شرعی اسلامی و عرف معمول محل به مالکین ذینفع پرداخت نمایند


در شرکت حمل و نقل بین المللی وجود درآمدهای ارزی به عنوان کمیسیون و حق العمل محرز بوده است


خسارت تاخیر و وجه التزام وقتی قابل مطالبه است که اصل تعهد قابل اجرا نباشد


ابطال تمبر از حیث قیمت منطقه ای تاثیری در اصل صلاحیت ندارد میزان صلاحیت دادگاه همان است که در ستون خواسته آمده است


دعوی خواهان تخلیه و تحویل مورد اجاره بلحاظ اینکه مالکیتی نسبت به عین مستاجره نداشته رد گردیده است


مسئولیت پرداخت نفقه زوجه و بقیه افراد واجب النفقه با زوج یا پدر زوج یا پدر خانواده است و صرف عدم دست یابی به او این مسئولیت را به شخص دیگری از جمله پدر بزرگ یا پدر همسر منتقل نمی سازد


مطالبه حق الزحمه کارهائی که زوجه در منزل زوج انجام داده زمانی باید مورد توجه و اصدار رای قرار گیرد که طرفین قصد طلاق و جدائی از یکدیگر داشته باشند


اقدام دادگاه درصدور قرار ابطال دادخواست بدون تعیین مورد توضیح و درج آن در اخطاریه خواهان و نیز تعیین وقت رسیدگی برای اخذ این توضیح قانونی نیست


توقیف ملک از طرف افراد ثالث مانع انتقال نمیباشد - الزام به تنظیم سند انتقال با لحاظ حفظ حقوق افراد ثالث


در وضع فعلی امکان تعمیرات این ساختمان وجود ندارد و تنها راه حل ممکن تخریب کل ساختمان و تجدید بنای آن میباشد


تخلیه مورد اجاره متوقف بر استرداد مبلغ ودیعه خواهد بود


دادخواهی از طریق دادگستری با توجه به قرارداد داوری مورد نداشته است