×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

طرفین در واقع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 را حاکم بر روابط حقوقی خود قرارداده اند - صرف انقضای مدت اجاره از موجبات قانونی تخلیه مورد اجاره محسوب نمیشود


شناسنامه فعلی نامبرده متعلق به برادر متوفای وی بوده که مدتی بعد از تولد فوت نموده و بر اثر سهل انگاری شناسنامه اش را جهت نامبرده اختصاص داده اند


قریه سعید آباد از توابع شهریار مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 نمی باشد


فقط احد از موجرین بنام بادرخواست مستاجر بر تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره مسکونی به دفتر کار موافقت نموده است و سایر موجرین هیچگونه توافقی بر تغییر جهت استفاده از عین مستاجر ننموده اند


رای هیات ثبت نظارت ثبت قابل اعتراض در دادگاه عمومی نیست


در صورتی که انحلال شرکت با مسئولیت محدود بین شرکاء محل نزاع و اختلاف باشد در واقع دعوی بین شرکاء محسوب بوده که اقتضای امر اقامه دعوی علیه سایر شرکاء خواهد بود


الزام تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه برای فرزندان خواهانها - تابعیت ایرانی فرزندانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می شوند منوط به این است که پس از رسیدن به سن 18 سالگی در ایران اقامت داشته باشند


طرفین شهودی را در دادگاه حاضر و ادای شهادت شده و مورد مشمول قاعده اذا تعارضا تساقطا می گردد


رای بر محکومیت خوانده به تغییر و یا انتقال تنور نانوائی سنگکی صادر میگردد بنحوی که از خواهان رفع تضرر به عمل آید


شرط مقید در قسمت اخیر اجاره نامه مبنی بر افزایش آن به مبلغ سی هزار تومان بشرط عدم تخلیه مخالف آمریت قانون بوده و باطل است


در صورت امکان اجبار متعهد به انجام تعهد ، متعهدله باید اجبار متعهد را به انجام تعهد خواستار شود


گزارش اصلاحی قطعی و لازم الاجرا است و حکم صادره قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را نداشته است


دستور موقت دایر به پرداخت آن قسمت از سود شرکت که مورد قبول و اقرار شرکت خوانده قرار دارد


نصب آینه در عین مستاجره ای که برای شغل آرایشگری باجاره واگذارگردیده ویانصب کولر درآن نمیتواند منشاء ورود خسارت به اصل بناء وورودخسارت شده وازباب تعدی وتفریط محسوب شود


عبارت (اگرخریداربه عللی درتاریخ معین در محضرحاضر نشود هیچگونه حقی ازمبلغ پرداختی راندارد) متضمن معنای حق فسخ برای فروشندگان نبوده است


خیار فسخ معامله مقید به مدت معین نبوده و عقد بیع درچنین حالتی باطل است


درمدت مقیددرفروشنامه درمقام اعمال واستفاده ازحق فسخ قراردادی خودبطریق مذکوربرنیامده ودادخواست مطروحه هم بعدازانقضای مدت قراردادی تقدیم شده است


هرگونه نقل وانتقال اعم ازقطعی وشرطی ورهنی نسبت بمال توقیف شده باطل وبلااثراست


ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع داشته باشد


خواهان مشمول بند ب ماده 49 و ماده 48 شرایط عمومی پیمان بوده بناء علیهذادعوی خواهان واردتشخیص ومستندا به مواد مذکورحکم به خاتمه پیمان و ابطال ضمانت نامه های مذکوردرمتن خواسته