×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

معترض در12 سال قبل به اتهام جرم سیاسی تعقیب ومحکوم شده وحکم صادره درباره اش اجرا گردیده است صدور حکم تعلیق او از طرف دادگاه انتظامی کانون وکلابه استناد ماده فوق صحیح نبوده


انفصال دایم او از وکالت دادگستری بعلت همکاری با ساواک


نامه شاکی به ریاست قوه قضائیه ، در مورد تخلف انتظامی رئیس کانون وکلا (مبنی بر عدم تمدید جواز وکالت اتفاقی ) است


چون کارگشایی بیش ازیک درجه ندارد ، قهرا مجازات کارگشا منتفی است


آقای قاضی بازنشسته که آخرین محل ماموریت او شهرستان بوده ودر دو پرونده در شهرستان مزبورقبول وکالت نموده ودر محاکم شرکت کرده ، در حالی که پروانه وکالت او برای شهر دیگری صادر شده


صدور قرار تعلیق موقت علیه وکیل ، زمانی قانونی ومجاز است که ادامه کاروکیل از باب تخلفی که به او نسبت داده شده ، مخالف با شئون وحیثیت امر وکالت تشخیص گردد


صدور رای بر تعلیق وکیل دادگستری ، مشروط بر اینست که وکیل تحت تعقیب قرار گرفته باشد


آراء صادره از دادگاه انتظامی وکلا ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، قابل شکایت وتجدید نظراست


دعوی را به نحو مصانعه مطرح کرده (چکی از همسر متهم زندانی به نفع موکل اخذ و بنام خودش شکایت کیفری از او نمود)


اعتراض وکیل به قرار تعلیق خویش بعنوان اینکه اصل مجازات او مشمول عفو رهبری قرار گرفته وباید آثاروتبعات آن نیز زایل گردد، وارد نیست


سه ماه ممنوعیت وکیل از شغل وکالت ، بلحاظ این بوده که نامبرده قبل از بازخرید از خدمت بازپرس بوده ، و قبل از انقضای مدت 3 سال در پرونده مورد شکایت در همان شهر قبول وکالت کرده است


اعتراض نامبرده به تصمیم مزبور وارد بوده ومستحق دریافت پروانه کارگشایی خویش می باشد


پس از اعتراض به نظر دادسرای انتظامی کانون وکلا و رسیدگی در دادگاه انتظامی کانون و تایید قرار دادسرا، رای مزبور قابل اعتراض نبوده است


مجازات وکیل به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون تبدیل می شود


دادستان انتظامی کانون وکلا عمل کارگشا را استفاده از اوراق چاپی با عنوان (وکیل دعاوی ) دانسته


اعتراض وکیل به قرار شعبه دادگاه انتظامی کانون وکلا که حسب تقاضای کانون موقتا بر تعلیق نامبرده تا رسیدگی دادگاه مربوط، به اساس تخلفات انتسابی به او صادر شده ، وارد نیست


ذکر کلمه حق الجعاله بعد از کلمه حق الوکاله مترادف با حق الوکاله بوده نه عنوان خاص دیگروتعیین مبلغی بابت ایاب وذهاب و سایر مخارج قانونی در قرارداد که بارضایت موکل بوده ، قرارداد منعقده بر خلاف شان وکالت وشرافت وکیل نبوده


حکم صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مبنی بر ممنوعیت وکیل از شغل وکالت بمدت دو سال


پس از رسیدگی دادگاه انتظامی وکلا به شکایت از قرار منع تعقیب صادره در مورد وکیل مشتکی عنه وتائید آن ، مرجع دیگری برای رسیدگی به این رای تعیین نشده است


رای صادره از دادگاه انتظامی مبنی بر محرومیت او به 5 سال از شغل وکالت