×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379


تصویبنامه راجع به موجودی چای فروش نرفته کارخانجات تولیدی چای


تصویبنامه راجع به تغییرات واصلاحات تقسیماتی در استان ایلام


تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص اضافه ، حذف و یا جایگزینی اقلام مشمول قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1367 به کمیته متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور


اصلاحیه مصوب مورخ 1381 12 06 دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هییت فنی اشتغال در استانها موضوع تبصره ماده 17 آئین نامه اجرائی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378 2 5 وزیر کار و امور اجتماعی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر کرمانشاه


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص نحوه اجرای بند (ک ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ب ) الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، موضوع ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380


صلاحیت - عدم متابعت دادگاه عمومی از رای دیوان عدالت اداری - تصرف عدوانی


اصلاحیه تصویبنامه شماره 51533 ت 24505ه مورخ 1381 01 16


تصویبنامه در خصوص لغو تصمیم نامه موضوع واگذاری مالکیت سهام سازمان ایرانگردی و جهانگردی در شرکت توسعه مهمانخانه های ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی


اصلاحیه تصویبنامه شماره 9926 ت 21167ه مورخ 1381 3 7


اصلاحیه تصویبنامه شماره 26540 ت 27062ه مورخ 1381 6 4


اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی


تصویبنامه راجع به استخدام پانصد ( 500 ) نقر از میان سه هزار نفر کارکنان غیر رسمی وزارت کشور


اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او


تملک اراضی واقع در محدوده شهرها منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در قانون زمین شهری و آئین نامه اجرائی آن به ویژه شقوق چهارگانه مذکور در ماده 23 آئین نامه فوق الاشعار است


عدم استرداد وجوه پرداختی بابت مرخصی های ذخیره شده قبل از 1358 1 1 به نیروهای نظامی و انتظامی


تبصره الحاقی به بند1 - 2 آئین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان