×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

اوراقی که از کانون به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می شود، در مرکز تا شعاع 60 کیلومتر 5 روز پس از تسلیم به دفتر پست ، ابلاغ شده محسوب است


شغل سردفتری با قضاوت و وکالت منافات داشته ومانعه الجمع می باشد


خدمت قضایی اعم است از کار قضایی یا ماموریت قضایی


نامش جزو منابع ساواک دیده شده و صرف این اتهام انفصال دائم از شغل وکالت است


کانون با تحقیقاتی که بعمل آورده و با اطلاعاتی که ازشهرستانهای محل خدمت متقاضی کسب کرده ، حسن سابقه او را احراز نکرده


با توجه به اطلاعیه کانون که شرایط متقاضیان پروانه وکالت در آن اعلام شده ، یکی از شرایط شرکت در آزمون را سابقه قضایی قید نموده ، و متقاضیه فاقد شرط مذکور بوده


با ملاحظه فیش خدمتی نامبرده ، تصمیم کانون وکلا بررد تقاضای او خالی از اشکال بوده و اعتراض وارد بنظرنمی رسد


مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری


مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری


اعتراض وکیل دادگستری به رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تنزیل پایه یک او که بر فرض تخلف ، موضوع مشمول مرور زمان انتظامی واقع شده صحیح است


با توجه به گزارش های مزبور که اعمال نامبرده به تفصیل در آن ذکر شده است ، نظر کانون وکلای دادگستری بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت خالی از اشکال بوده است


رد تقاضای صدور پروانه وکالت به استناد قانونی که متقاضی مشمول آن نبوده است ( قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری)


و با توجه به گواهی عده ای از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور و قضات دیگر که شهادت بر شایستگی و تدین او داده اند ، حسن سابقه خدمت او بدست می آید


متقاضی پروانه وکالت باید دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده های حقوق داخل یا خارجه باشد


ارائه گواهی عدم سوءسابقه شرط صدور پروانه وکالت دادگستری است


اعتراض معترض خارج از مهلت قانونی ثبت دفتر این دادگاه گردیده و خارج از مواعد مقرر است


معترض (دارای دکترا ازدانشکده معقول ومنقول در رشته منقول ) فاقد لیسانس حقوق است


با توجه به عدم صلاحیت نامبرده و تحقیقات مامورین مربوطه در مورد سوابق اعمال وی ، نظرکانون وکلای دادگستری مبنی بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت برای مشارالیه خالی از اشکال بوده و اعتراض متقاضی به آن وارد نیست


اعتراض متقاضی خارج از مهلت قانونی بعمل آمده و قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست


نامبرده اعلام داشته که پروانه وکالت به نام او صادر و از شکایتش اعلام انصراف می نماید، دیگر موردی برای رسیدگی نیست