×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

صلاحیت اظهارنظر راجع به رد یا قبول تقاضای پروانه وکالت قانونا در اختیار کانون وکلای دادگستری ، و رسیدگی به اعتراض نیز منحصرا مطابق قانون به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است


تنها گزارش در مورد انجام معاملات ربوی بدون ذکر مورد و بدون شاکی خصوصی ، نمی تواند دلیلی بر سوء شهرت متقاضی وکالت باشد


رد تقاضای صدور پروانه وکالت متقاضی از طرف کانون وکلا به عنوان اینکه دفتر نظارت و ارزشیابی امور قضات ، حسن سابقه خدمت او را تائید نکرده است ، بدون ذکر دلیل صحیح نبوده است


ماده واحده اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شرط استفاده از امتیاز دریافت پروانه وکالت بدون طی مراحل کارآموزی برای متقاضی قرارداده است


تقاضای صدور پروانه کارآموزی قید شده که متقاضی باید سابقه محکومیت خود را ذکر نماید - ابطال پروانه کار آموزی


ملاحظه مندرجات پرونده استخدامی نامبرده (فیش خدمت ) چون مجموع گزارشها و تحقیقات درباره وی (بشرح مندرج در فیش ) حاکی از حسن سابقه او نیست


شکایت متقاضی خارج از مدت مزبور تسلیم شده ، بلحاظ انقضای مدت اعتراض ، رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات مقدور نیست


کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید


کانون وکلا با ملاحظه پرونده کارگزینی و محرمانه متقاضی پروانه وکالت ، حسن سابقه خدمت او را احراز نکرده و تقاضایش را رد کرده است


معترض ، تقاضای اعطای پروانه وکالت ازکانون وکلا نکرده بلکه تقاضای اعاده پروانه وکالت خود را که به کانون سپرده ، نموده است


مدت اعتراض متقاضی به تصمیم هئیت مدیره کانون 10 روز می باشد


متقاضی پروانه وکالت باید گواهینامه عدم سوء سابقه ارائه نماید


متقاضی با انجام مراتب تحلیف ، پروانه وکالت اخذ نموده


رد تقاضا بعلت عدم تائید حسن سابقه او در سازمان هواپیمایی کشوری که با تنزل یک گروه ازآنجا بازنشسته شده و نیز بلحاظ دارا بودن سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب و داشتن بیش از50 سال سن


متقاضی با داشتن مدارک کامل برای وکالت مستحق اعطای پروانه کارآموزی است و نابینا بودن نباید موجب تضییع حق مسلم او شود


قضاتی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نمودند تا 3 سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت


متقاضی با داشتن مدارک کافی مستحق اعطای پروانه وکالت است و نابینایی وی نباید موجب تضییع حق مسلم او باشد


برحسب استعلام از قوه قضائیه وجواب سرپرست دفترنظارت و ارزشیابی امور قضات که صلاحیت متقاضی پروانه وکالت را تائید نکرده اند


مادام که متقاضی به قضاوت اشتغال دارد رسیدگی به اعتراض او نسبت به تصمیم هئیت مدیره کانون وکلا، در دادگاه عالی انتظامی قضات موردی ندارد


کانون سابقه قضائی متقاضی پروانه وکالت را خواسته ، و باتوجه به پرونده اتهامی او به ارتشاء ، او را صالح برای امر وکالت ندانسته و تقاضای نامبرده را رد کرده است