×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

در مورد اعلام فوت یکی از اصحاب دعوی دادرس دادگاه می بایست قرارتوقیف دادرسی را صادر نماید


معرفی ورثه خواهان بوسیله طرف مقابل الزامی بوده ، و وراثت باید مستند به گواهی انحصار وراثت باشد


اشتباهات مندرج در دادنامه مورد بحث در عداد اشتباهاتی بوده که با تقاضای اصحاب دعوی به استناد ماده مرقومه قابل تصحیح بوده چون چنین تقاضایی بعمل نیامده ، دادگاه فارغ از انجام این وظیفه بوده است


عدم رعایت نظم و ترتیب در انجام وظایف قانونی و در عدم تعیین تکلیف پرونده های تحت رسیدگی خود پس از صورتجلسه دادگاه


تخلف دادرس دادگاه در نحوه رسیدگی به اعتراض خواهان نسبت به قرار رد دادخواست صادره از دفتر و در تجدید بیمورد جلسات دادگاه


تخلفات انتظامی رئیس دادگاه درعدم رسیدگی به دلایل ، و در صدور رای بدون اعلام ختم رسیدگی و عدم نظارت براموردفتری محرز است


تخلف انتظامی رئیس دادگاه در پذیرش تغییرخواسته و نحوه اقامه دعوی از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی محرز است


محکومیت خوانده آنهم بدون توجه به مدت تصرف او و عدم تحقیق در این مورد تخلف است


دادگاه مدنی خاص با تراضی اصحاب دعوی مجاز به رسیدگی شناخته شده ، ولی انجام چنین امری مستلزم تقدیم دادخواست و تراضی و توافق طرفین در دادگاه است


اخذ توضیح از یک طرف بدون حضور طرف دیگر برای تشحیذ و روشن شدن ذهن دادگاه ، اشکال قانونی ندارد


معترض ثالث دادخواست خودرا مسترد داشته نه دعوی را، اقدام دادگاه به رد دعوی به اتکای ماده 298 و صدور قرار تاخیر و توقف اجرای حکم بدون اخذ تامین تخلف از مقررات قانونی است


دادرس دادگاه چنانچه قرارکارشناسی صادره ازسوی دادرس قبلی را موثر در مقام نمی دانست می بایست از قرار صادره عدول نماید که چنین نکرده است


وقوع تخلف از ناحیه نامبرده (مبنی بر رد دعوی خواهان با وجود اقرار صریح خوانده به انجام معامله بین طرفین ) مسلم است


در جلسه اول اصول اسناد ارائه نشده و دادگاه جهت تحقیق و ملاحظه اصول اسناد مجاز بوده و تخلف نکرده است


موضوع دعوی ، تقسیم سهم موقوفه بوده نه تقسیم ملک


دادرس دادگاه که تصرفات خوانده را در زمین مورد بحث مجاز دانسته و حکم بر بی حقی خواهان در دعوی خلع ید و قلع بنا صادر کرده ، برخلاف موازین قانونی رفتار و تخلف کرده است


رئیس دادگاه که جلسه دادگاه را یک روز قبل از موعد معین تشکیل داده و موجب تضییع حق خواهان شده ،تخلف ازمقررات قانونی کرده است


انجام اقدامات خلاف قانون که سوء نیت هم شرط آن نیست رافع مسئولیت نمی تواند باشد


شخص ثالث به وکالت ازاو قولنامه تنظیم کرده است لذا صدور حکم ازطرف دادرس دادگاه حقوقی 2 به الزام شخص ثالث به تنظیم سند رسمی برخلاف قانون بوده


گزارش تخلف اینست که رئیس دادگاه حقوقی یک در کلیه پرونده ها بدون رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، بجای ابراز نظریه و ارسال آنها به دیوان عالی کشور، به صدور رای مبادرت ورزیده است