×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوی پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی ایلام و بوشهر


انتخاب نائب رئیس اول شورای عالی انقلاب فرهنگی


آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان


آئین نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی - تاریخی توس


عضویت نماینده دبیر شورای عالی جوانان درشورای فرهنگ عمومی


حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حق رأی در شوراهای اقماری و وابسته


ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری


انتخاب عضو شورای عالی انفلاب فرهنگی در هیئت مرکز ی گزینش استاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشت - درمانی رفسنجان و زنجان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


سیاست های آموزش دینی


آئین نامه شورا ی هماهنگی تشکل های دانش آموزی


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علو م پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی یاسوج


تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای بوعی سینا، شیراز، محقق اردبیلی، هرمزگان ولرستان


تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران


عضویت دو نفر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی برنامه ریزی


واسپاری آثار غیر مکتوب به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران