×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص تملک ساختمان نیمه تمام و متوقف مورد شکایت مقررات قانونی مربوط از جمله انتشار آگهی و دعوت از مالکین را مراعات نموده


تقاضای ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1372 10 28 کمیسیون ماده 5 قانون معماری و شهرسازی گیلان


تقاضای ابطال بند یک مصوبه مورخ 17 4 70 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان مازندران)


تقاضای ابطال بند 36 صورتجلسه شماره 182 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد تلقی پمپ بنزین بعنوان خدمات شهری


تقاضای ابطال بند 2 مصوبه مورخ 1373 10 4 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی استان سمنان


اعلام تعارض آرا صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری


زمین مذکور بموجب رای قطعی دادگاه مضبوط در پرونده دایر مزروعی شناخته شده است


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 6 و 11 دیوان عدالت اداری


تقاضای ابطال مصوبه شماره 269 مورخ 1376 7 8 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری در مورد تراکم فروشی


شهرداری تهران ملک مسکونی اینجانب را بدون رعایت قانون طی بند 8 صورت جلسه شماره 197 بعنوان پارک عمومی در طرح شهرداری قرار دادند


تقاضای ابطال اقدامات کمیسیون ماده 5 تقاضای ابطال تغییر کاربری از مسکونی به فضای سبز الزام به صدور پروانه احداث بنا در صورت اجرای طرح تقاضای واگذاری زمین معوض


ورود به محدوده شهر و استفاده از مزایای آن را منوط و مقید به تامین زمین معوض و همچنین واگذاری سطوح لازم برای تامین تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است


تقاضای ابطال بندهای 1 و4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 335 310 مورخ 1377 11 13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد ضوابط احداث ساختمانهای (6) طبقه و بیشتر در تهران


ابطال بند ب تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی


نقض رای صادره از شعبه پنجم دیوان تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 5 78 76


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 14 و 17 دیوان عدالت اداری


ابطال اجازه نامه های وزارت کشاورزی در خصوص انتقال مقداری از اراضی ملی شده


تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است


استرداد مستثنیات اراضی واگذاری از طرف هیات واگذاری زمین استان کردستان


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و12 دیوان عدالت اداری