×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

اصلاحیه تصویبنامه راجع به شرکتهای مادر تخصصی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه ترویج وتوسعه فرهنگ نماز


آئین نامه اجرائی بند(م ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


قانون حمایت از کودکان و نوجوانان


آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور


خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت عوارض آموزش و پرورش است


اعتراض به رای هیات حل اختلاف تامین اجتماعی در دادگاه عمومی


قابلیت اعتراض به رای کمیسیون ماده 92 و93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در دادگاه عمومی


فسخ رای کمیسیون موضوع مادتین 92 و93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی توسط دادگاه عمومی


ابطال بند3 مصوبه مورخ 1373 7 3 شورای میراث فرهنگی در مورد قابلیت فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی است


ابطال موادی از آئین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران


ابطال بخشنامه های شماره 14187 4 30 مورخ 1378 12 21 و14561 4 30 مورخ 1378 12 21 رئیس شورای عالی مالیاتی در مورد تعلق مالیات به کارکنان شهرداری برمبنای نرخ بخش خصوصی


اصلاحیه تصویبنامه راجع به مشارکت حقوقی بانکهای ملی و صادرات ایران در شرکت توسعه نیشکر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بابلسر


تصویبنامه در خصوص احداث و نگهداری راههای مرزی کشور


اصلاح تصویبنامه در خصوص ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه تنظیم برخی از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از کشور کارکنان دولت از طریق دستگاه غیر متبوع مستخدم


اصلاحیه تصمیم نامه شماره 30573 ت 27220ه مورخ 1381 6 26 درمورد نحوه اجرای بند ک تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور