×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

اصلاح بند7 اصلاحیه تصویبنامه راجع به وام ارزی و یا تسهیلات ریالی به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی


آئین نامه اجرائی بند ک تبصره (17)قانون بودجه سال 1379کل کشور


اضافه یک تبصره به ماده 5 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


تایید انتخاب رئیس دانشگاه هرمزگان


اساسنامه مجتمع عالی علوم و معارف اسلامی


خط مشی های اساسی بخش های آموزش عالی در برنامه دوم توسعه کشور


تفسیر و تکمیل آئین نامه تشکلهای اسلامی


عضویت نماینده دفتر شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها در شورای دانشجویی و هیات انتظامی اساتید و کارکنان هر دانشگاه


اصلاح اساسنامه نمایندگان مقام معظم رهبری و دفاتر آنها در دانشگاهها


تایید انتخاب عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی


انتخاب دوازده تن اعضای کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی


اساسنامه موسسه آموزش عالی باقر العلوم


شرکت داوطلبان دارای مدرک معادل دیپلم در کنکور دانشگاه آزاد اسلامی


مجاز بودن موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه جهت پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی


اصلاح تبصره 3 بند 3 پژوهشکده در تعاریف و ضوابط تاسیس مراکز تحقیقاتی مصوب مورخ 21 1 69 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و2 شورای عالی


هدایت و ارشاد و احیای نقش واقعی و تبلیغی مساجد برای مقابله با تهاجم فرهنگی


تاسیس مرکز آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی در طالقان


اصلاح تلفیق برنامه های تحقیقاتی بخش های مختلف توسط شورای پژوهشهای علمی کشور در نظام برنامه ریزی پنج ساله دوم


تاسیس مرکز آموزش عالی ایرانگردی و جهانگردی


پذیرش بدون کنکور دو نفر از کسانی که هر ساله در مسابقات بین المللی قرائت قرآن رتبه اول را کسب می کنند