×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

ماده 4 اصلاحی آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مغایرتی با مقررات ندارد


شورای عالی برنامه ریزی یکی از توانایی های فارغ التحصیلان دانشکده های حقوق را اشتغال در مشاغل سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی بر شمرده اند


انفصال موقت سردفتر مقتضی زوال سمت و نافی حقوق قانونی او نسبت به دفتر اسناد رسمی مورد تصدی نبوده و وراث وی میتوانند جانشین معرفی نمایند


دادرس دادگاه عمومی در خودداری ازاجرای قرار تامین خواسته قطعی ، و در نحوه رسیدگی به اعتراض به قرارمزبور برخلاف روال قانونی ، مرتکب تخلف شده است


علاوه بر اطاله دادرسی در عدم رسیدگی ، نسبت به تقاضای خواهان در خصوص تامین خواسته نفیا یا اثباتا ، اظهار نظر نشده و مرتکب تخلف شده اند


دادگاه حق نداشته با وجود صدور قرار تامین خواسته که در حقیقت مقدمه رسیدگی ماهیتی به دعوی است ، اصل دعوی را رد ، و قبل از قطعیت قرار خود دستور استرداد وجهی را که بعنوان تامین سپرده شده صادر نماید


تامین دلیل اجرا و سپس به طرفین ابلاغ شده که کلید منزل مورد معامله در دادگاه است تحویل و تحول شود


فک قرار تامین ( توقیف ماشین )


دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزائی تقسیم شده چنین بنظر می رسد که قید عبارت (عدم رعایت تشریفات ) مذکور درماده 22 حصر به عدم رعایت آن در امور جزائی داشته و مرتبط با نحوه احضار و دعوت متهم می باشد


چک صادره به امضای مدیرعامل شرکت بوده و محکومیت نامبرده به پرداخت وجه چک بعنوان شخص حقیقی تخلف است


رسیدگی به درخواست تامین خواسته سفته واخواست شده مباینت با شرع اسلام نداشته و رد این درخواست تخلف است


عدم تشکیل جلسه رسیدگی و صدور قرار رد درخواست تامین خواسته در جلسه فوق العاده تخلف تخلف است


امتناع قضات دادگاه بعذر زیاد بودن مبلغ چک ، از اظهارنظر درمورد تامین خواسته صحیح نبوده است


تصمیم متخذه از سوی دادرس دادگاه حقوقی 2 در ماهیت دعوی رای و حکم بوده است و تلقی آن از طرف رئیس دادگاه حقوقی یک به عنوان قرار تخلف است - ایراد امر مختومه


احراز سمت اصحاب دعوی وسیله دادگاه از قوانین آمره است


عدم اخراج سند عادی خواهان از عداد دلایل با وجود عدم ارائه اصل آن - عدم اظهارنظر در ایراد عدم صلاحیت وکیل خوانده در مورد افراز


توام شدن یا نشدن پرونده ها - دعاوی قبلی و احکام صادره استنادی مورد توجه قرار نگرفته - احراز ابلاغ اوراق اخطاریه بنظر قاضی دادگاه است


صرفنظر از اینکه ایراد خوانده به عدم توجه دعوی نسبت به او صادق بوده یانه ؟ چون چنین ایرادی بعمل آمده دادگاه باید در مورد آن اظهارنظر مینمود


آئین نامه نحوه وصول پذیره و اجرت المثل و غیره عطف بماسبق نمیشود


چک از طریق مجرمانه تحصیل شده و لذا حکم به استرداد آن صادر میگردد هرچند که چک موصوف در اختیار دارنده با حسن نیت آن باشد