×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

مشتری می تواند برای استرداد ثمن به بایع فضولی رجوع و چنانچه بر فضولی بودن معامله جاهل بوده باشد حق دارد که برای ثمن و غرامات به بایع فضولی رجوع کند


با پرداخت بقیه ثمن مورد معامله نسبت به تنظیم سندرسمی اقدام نمائید


حکم به محکومیت خوانده را به خلع ید از محدوده مورد مالکیت خواهان بر اساس سند ابرازی صادر واعلام می دارد


ادعای خوانده مبنی براینکه در فروش مورد خواسته مکره بوده قانونا و شرعا به علت فقدان دلیل مسموع نمی باشد


اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است


بدون کسب اجازه معامله نموده و بیع فضولی هم غیرنافذ و باطل است


در خصوص سایر مالکان معامله فضولی بوده و چون فروشنامه را تایید نکرده اند بیع نسبت به آنان باطل است


جلسه رسیدگی مورخ به جهت عدم ابلاغ اخطاریه خوانده ردیف دوم جلسه قانونی دادرسی نبوده است


تنظیم سند جدید پس از انعقاد قرارداد سابق دلالت ضمنی بر انصراف طرفین نسبت به شرایطی دارد که با تنظیم سند موخر انشاء و یا نسبت به قرارداد سابق تغییر یافته است


برای هر یک از طرفین که از معامله به هر علت نکول کند وجه التزام تعیین شده است هرچند مهلتی برای نکول تعیین نشده ولی تسلیم دادخواست از ناحیه فروشنده دلیل انصراف او تلقی می شود


در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد به وراث منتقل میشود


عقد بیع نسبت به مال مرهونه با عنایت به حق عینی مرتهن غیرنافذ بوده و باطل نیست و این قبیل معاملات هر زمان از طرف ذینفع قابل تنفیذ خواهد بود و لزومی هم ندارد که رد آن فوری باشد


بر فرض که معامله فضولی باشد با حضور مشارالیه وانتقال حقوق به خواهان خدشه ای در صحت بیع باقی نمی ماند اعلام رد خوانده باماده 252 مطابقت ندارد


با فرض صحت صدور بیع نامه معامله فضولی بوده و مورد تنفیذ قرار نگرفته است


در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی بر اذن و وکالت تجدیدنظرخوانده به واگذاری و انتقال سهم وراث ارائه نشده است


با توجه به رد معامله از ناحیه دو نفر از مالکین ، الزام آنهابه تنظیم سند نسبت به سهم الارثشان غیرقابل توجیه است


معامله به صورت فضولی و به زعم تنفیذ صورت گرفته و چون مسبوق به رد در اظهارنامه ارسالی می باشد لذا موثر در مقام نمی باشد


عدم امضاء ذیل قرارداد مستند دعوی توسط تجدیدنظرخواه و نیز با توجه به ارسال اظهارنامه توسط تجدیدنظرخواه پس از اطلاع از ماجرا و اعلام عدم رضایت خود در رابطه با قرارداد


هنگام معامله بایع مالکیتی در مبیع نداشته و موضوع مشمول لوازمات بیع فضولی است


با توجه به محکومیت جزائی خوانده به اتهام انتقال مال غیر، وبه لحاظ عدم تنفیذ از ناحیه مالک رای به ابطال سند رسمی صادر میشود