×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

با ثابت نبودن سمت وکالت معامله موضوع سند عادی معامله ای فضولی است


معاملاتی که فضولتا انجام می پذیرد تنها به طریق اجازه اصیل می تواند از صحت و نفوذ برخوردار گردد و در این شرایط کلیه ثمن اخذ شده از خریدار متعلق به مجیز می باشد


نامبرده مالک نبوده و وکالت هم از ناحیه آنان نداشته اقدام وی فضولی و فاقد اعتبار محسوب می شود و مادامی که از طرف مالکین تنفیذ نگردد قابل ترتیب اثر نیست


فضولی بودن معامله هنگامی محقق می گردد که مالکیت غیر فروشنده در تاریخ انجام معامله ثابت و محرز بوده باشد


معامله نسبت به سهم الارث بقیه وراث فضولی محسوب می شود


معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست


استناد خواهان به تخلف از شروط سند بی اعتبار موقوفه موجه به نظر نمی رسد


حسب مقررات سند رسمی موقوفه و مستند دعوی و شرایط مندرج در آن از درجه اعتبار ساقط گردیده و صدور اجرائیه بر اساس آن فاقد وجه قانونی است


ممکن است اثر عقد موکول به تحقق شرطی شده و یا انحلال یا انفساخ عقد و زایل شدن تعهد ناشی از آن معلق به وقوع حادثه ای در آینده شود که از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ یاد می شود


انکشاف عدم امکان انجام آن در این شرایط به خواهان حق می دهد که از مقررات تخلف شرط استفاده کند و معامله را فسخ نماید که فسخ هم کرده است


الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و رد دعوای تقابل اعلام - ممنوعیت معاملات زمین


فروشنده مادام که ملک را رسما به خریدار منتقل نکند استحقاق دریافت باقیماده ثمن معامله را ندارد


شرط مندرج در اسناد واگذاری زمین مبنی بر اینکه به مدت 5 سال ممنوع از انتقال هستند شرطی است که به نفع ادارات زمین شهری جعل گردیده و فقط مشروط له می تواند از شرط مذکور استفاده کند


کنوانسیون راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ مورخه 12 اوت 1949


کنوانسیون راجع به معامله با اسیران جنگی مورخه 12 اوت 1949


کنوانسیون راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مورخه 12 اوت 1949


کنوانسیون راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخه 12 اوت 1949


قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو


قانون امور گمرکی


اساسنامه صندوق ذخیره بسیجیان