×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی ماده (111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380


ساز و کار تشویقی جهت بازخریدی و بازنشسته کردن کارکنان مازاد بر نیاز در وزارت جهاد کشاورزی و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه ها وسازمانها


افزایش عوارض کارخانجات تولید نوشابه از یک درصد به پنج درصد خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز است


انتقال حق بیمه یا بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر مقید و مشروط به مهلت خاصی نشده است


فسخ رای هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و ابطال سند مالکیت


اراضی توسط اداره زمین شهری به اداره خوانده واگذار و در آن احداث بنا گردیده و موضوع مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها می باشد


اصلاحیه جدول پیوست تصویبنامه راجع به افزایش مبالغ مقرری تحصیلی دانشجویان خارج از کشور


مصوبه شورای عالی اداری راجع به وظایف واحدهای استانی وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنایع ومعادن


ابطال بخشنامه شرکت بیمه ایران در مورد اخذ تعهد از بیمه گذارکه به منظور خارج نمودن رابطه قراردادی خود با بیمه گذار از شمول قوانین و مقررات لازم الاتباع و عدم پوشش کامل بیمه میگردد


اصلاح آئین نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران


تصویبنامه در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن


اصلاح تصویبنامه موضوع راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1371


خوانده متعهد بوده که کلیه قطعات را در چهار نوبت مساوی به فواصل ششماهه به خریدار تحویل نماید چون به تعهدات خویش عمل ننموده لذا خواهان حق فسخ دارد


خواهان به موجب نامه شهرداری عوارض را پرداخته است و دعوی خواهان به مطالبه مبالغ پرداختی عوارض وارد به نظرمی رسد


با احراز صحت معامله دادگاه خوانده را ملزم و متعهد به انجام تعهد ضمن معامله می نماید


خوانده به تعهد خود مبنی بر رسانیدن آب از طریق آب رودخانه برای آبیاری خودداری کرده و در نتیجه محصول کلا از بین رفته است


در صورت معطلی دستگاه به هرشکلی مانند جلوگیری اهالی از انجام کار و یا عدم حضور و تاخیر کارشناس و متقاضی متعهد می شود روزانه مبلغ 300 000 بابت خسارت به چهار حفاری پرداخت نماید


نسبت به مازاد از مبلغ مرقوم دعوی غیر ثابت ومحکوم به رد است


اوصاف مورد نظر خواهان در مبیع ، چنانچه ضمن عقد شرط شده باشد فقدان آن برای مشروط له ایجاد حق فسخ می نماید