×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

اظهارنامه ارسالی خواهان باتوجه به تاریخ قرارداد خارج از مهلت بوده و دلیلی هم از ناحیه خواهان مبنی بر اعلام فسخ در مدت خیار ارائه نشده است - شرط نتیجه


استرداد سرمایه شرکت به معنی انصراف از ادامه شرکت است


برای پشیمان شدن مدت معین نشده و این شرط باطل و مفسد عقد است


عدول ضمنی خواندگان از شرط انصراف از معامله


قبل از رفتن به بابلسر در خانه متهم صیغه عقد جاری شده است رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه کامیاران است


متهم به داشتن رابطه نامشروع در شهرهای مختلف علی الخصوص در شیراز مدتها با هم بوده اند


دادگاه فیروزآباد به اتهام یکی از طرفین رسیدگی و حکم او را صادر نموده است لذا رسیدگی در صلاحیت دادگاه فیروزآباد می باشد


انجام لعان در مورد پرونده برای سقوط حد قذف است نه نفی ولد و قذف از جمله جرائمی است که دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی نماید


حکم لواط تفخیذی یک صد ضربه شلاق است نه اعدام لذا رسیدگی به اعتراض متهمین در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد


مهمترین جرائم در تهران واقع شده است دادگاه تهران صالح به رسیدگی می باشد


نسبت به اتهام آقای مختار … متصدی سردخانه ارومیه دایر به استفاده از اوراق قرآن به جای پوشال قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ارومیه صادر میشود


رسیدگی به اتهام مستخدمین در صلاحیت مرکز استان است


دعوی اعسار از محکوم به در دادگاهی رسیدگی می شود که به اصل موضوع رسیدگی نموده و این امر ناظر به خود دادگاه است نه شخص حاکم محکمه


در مورد محکومیتهای مالی محکوم علیه تغییر شغل قاضی صادر کننده رای در پرونده کیفری را منافی صلاحیت قاضی جانشین وی ندانسته مناط صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است نه قاضی مسئول


انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نیست


انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد


واحد قضائی مستقر در شهرستان کنگاور صالح به ادامه رسیدگی است


جزای نقدی و حبس - مناط در تشخیص صلاحیت حبس است


ضابطه اصلی تشخیص و تعیین صلاحیت ، کیفر قانونی جرائم می باشد


اتهام چون فحاشی انتسابی به سبب شغل و وظیفه - صلاحیت رسیدگی دادگاه مرکز استان