×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

ملاک در صلاحیت از حیث زمانی همان زمان ارجاع پرونده است - انتزاع حوزه قضائی


هر دو جرم یعنی شکستگی سر متهم و قتل مقتول در یک نزاع و یک محل واقع شده است


محل سقوط متوفی را آباده اعلام نموده اند رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه آباده می باشد


در صورت انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی به دادگاه دیگر مناط صلاحیت در امر حقوقی تاریخ تقدیم دادخواست و در امر جزائی تاریخ صدور کیفر خواست می باشد


اکثر آنها را در اصفهان دستگیر گردیدند و بزه انتسابی در استان اصفهان واقع شده است


محل وقوع بزه در شیراز بوده لذا دادگاه شیراز اصلح به رسیدگی می باشد


احکام از لحاظ قابلیت اعتراض تابع قانون مجری در زمان صدور هستند


با اعلام صلاحیت دادگاههای عمومی در خصوص رسیدگی به موضوع ( اتهام داشتن نوار ویدئو ) حل اختلاف می نماید


اگر بدون رسیدگی مجدداً به این شعبه اعاده شود ناچاریم پرونده را به دادگاه انتظامی قضات ارسال کنیم


در وضعیت موجود و به فرض ثبوت بزه صلاحیت دادسرای عمومی قزوین تائید می شود


مرجع تالی ملزم به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در مورد حل اختلاف در صلاحیت می باشد


وجود کامیون رها شده در حوزه قضائی قره ضیاء الدین


مرجع حل اختلاف در بین دو دادگاه از یک استان دادگاه تجدید نظر استان است


تحقق خیانت در امانت در حوزه قضائی بنات


به صلاحیت رسیدگی در دادگاه صحنه حل اختلاف می نماید


اتهام توزیع اسکناس مجعول در صلاحیت دادگاه عمومی است


در خصوص اختلاف دادگاه عمومی رباط کریم و شعبه دوم دادگاه عمومی اسلام شهر در مورد صلاحیت محلی و رسیدگی به اتهام متهمین


بارکامیون به مقصد شهر صنعتی البرز حمل می شده است و دادگاه عمومی قزوین صالح به رسیدگی است


محل وقوع معامله اتومبیل و در نتیجه محل وقوع بزه احتمالی در حوزه قضائی اصفهان است


هرگاه جرائم ارتکابی از یک درجه باشد دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده صالح به رسیدگی میباشد