×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی شهرکرد حل اختلاف می گردد


مهمتر بودن جرم سرقت و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم موصوف


ماشین مجهول المالک در حوزه دادگستری مشهد پیدا شده و باید در اختیار حاکم آن محل قرار گیرد


عدم تعیین وقت رسیدگی بمنظور استماع شهادت شهود - عدم تحقیق از شهود درجلسه تعیین شده به عذر تراکم امور - تجدید بی مورد جلسه دادگاه


تشکیل جلسه دادگاه خارج از وقت مقرر بدون حضور اصحاب دعوی و شاهد قضیه ( که قبلا دستور احضارش صادر شده است ) - صدور حکم بدون اعلام ختم رسیدگی


صدور دستور تبدیل وقت احتیاطی به رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی


تعیین خسارت احتمالی جهت رفع اثر از دستور موقت


تخلف قاضی در عدم تعیین وقت نظارت و خروج پرونده نیابتی از جریان رسیدگی مسلم است


دادگاهی بهیچ وجه مجاز نیست به تاریخی موخر از تاریخی که وقت نظارت داده ، انشای رای نماید


عدم توجه به وضع دفتر و عدم نظارت قاضی دادگاه در مورد اوقات معینه و ثبت نتیجه رسیدگی به پرونده ها


خروج از ترتیب نوبت - بی نظمی امور محکمه


عدم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به نظریه ابرازی کارشناسان (کمیسیون پزشکی ) راجع به شروع بیماری و حجر خوانده دعوی اعتراض ثالث - صدور حکم غیرموجه و غیر مستدل


تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر تخلف است


عدم رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی به دادخواست خواهان


هرگاه در مهر و موم ترکه ، وصیت نامه ای یافت شود که در لفاف نباشد، دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد


دادگاه در تغییر خواسته خواهان راسا صلاحیتی نداشته - مراجعه قیم و عنوان مطالب او به منزله دادخواست بوده و تابع تشریفات دادرسی نیست


چون مجری قرار وظایف قانونی خود را برای تهیه صورت ریز در موقع رفع مهر و موم ترکه انجام نداده ، از این حیث تخلف وی مسلم است


دادگاه راسا در انجام و اجرای لاک و مهر و برداشتن آن مسئول و مکلف بوده است


ناظر باید مثل قیم به صفت امانت موصوف بوده و سابقه خیانت در امانت نداشته باشد


قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العمموم