×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

با قائل شدن شرط خیار فسخ ، چون شرط مزبور دارای قید مدت نیست لذا خود شرط باطل و مبطل عقد نیز میباشد


پرداخت بقیه وجه معامله دو دستگاه حفاری بدون ذکر زمان و موعد معین و مشخص بوده و از این بابت چون جهالت در احد عوضین (ثمن) حاصل شده لذا این امر موجب بطلان معامله است


خوانده اقساط را به موقع پرداخت نکرده و این امر به فرض صحت از موارد بطلان عقد بیع نیست


معامله مبتنی بر تفکیک نبوده تا عدم امکان تفکیک آن موجب فسخ باشد - دادگاه تکلیف بقیه ثمن معامله را معین ننموده است


در زمینه اقدام به موقع در فسخ معامله و همچنین معیوب بودن موتور ماشین ابتیاعی دلیلی ارائه نگردیده - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد باطل است


ماده 8 آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و یا بازنشستگی خلاف مقررات نیست


اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری


تقاضای احتساب سابقه خدمت - تقاضای ابطال ماده 6 دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی و تصحیح و تکمیل بند 3 ماده اخیرالذکر


اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم و هفتم و دهم دیوان عدالت اداری


پرداخت فوق العاده اضافه کارساعتی منوط به انجام کار اضافی ، توسط مستخدم علاوه بر ساعات کار اداری میباشد


دستور به کاهش 6000 ریال فوق العاده شغل متصدیان مشاغل حسابدار و کارگزین که پس از 1368 2 1 به گروه 7 ارتقاء یافته باشد


اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض رای صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری


ارفاق سنواتی منتفی شده است - اعلام تعارض رای شعبه با رای هیات عمومی دیوان


تقاضای ابطال ماده 4 آئین نامه اجرائی قانونی اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه


خواسته ابطال رای 88 - 1368 9 23 هیدت عمومی دیوان در آن قسمت که مربوط به احکام بازنشستگی صادره بعد از تاریخ 1366 10 27 میباشد


اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 8 و9 دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 14 دیوان عدالت اداری