×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

مبادرت به هرگونه شکار و صید و نگاهداری و خرید و فروش حیوانات قابل شکار و صید بدون تحصیل پروانه ممنوع است


موضوع شکایت و خواسته- ابطال آئین نامه و بخشنامه های مربوط به ممنوعیت نصب آگهی در سطح شهر محدود نمودن محلهای الصاق آگهی


موضوع شکایت و خواسته- ابطال مصوبات و آئین نامه های مربوط به پذیرش و پخش آگهی های بازرگانی


موضوع شکایت و خواسته- ابطال آئین نامه های خلاف قانون و خلاف شرع پخش آگهی های بازرگانی


ادامه بهره برداری تلفنهای واگذاری از یک نقطه در محدوده نقطه مخابراتی دیگر که خود متعاقباً دارای تلفن مستقل میگردد


موضوع شکایت و خواسته ابطال تعرفه های مربوط به افزایش هزینه های پستی


دریافت خدمات مربوط به میزان حداقل 100 پاس مکالمه شهری


تقاضای ابطال آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و جداول محاسبه بهای برق


تقاضای لغو بخشنامه های مربوط به افزایش هزینه انشعاب برق


درخواست ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص گرانی انشعاب و امتیاز برق


تقاضای لغو بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه انشعاب برق و اجرای تبصره 3 ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت


درخواست ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون مبنی بر افزایش بهاء امتیاز برق


متعهد گردیده در صورت استعفا از طی دوره آموزشی کلیه خسارات وارده به شرکت را بپردازد


اختیار تصویب تعرفه خدمات مخابراتی بمجمع عمومی صاحبان سهام شرکت واگذار شده است


موضوع شکایت و خواسته اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ هزینه های پستی


پس از راه اندازی مرکز مخابراتی جدید در یک محل کلیه تلفنهائی که از مراکز دیگر در محدوده مرکز جدید دایر می باشد برگردان شده و تغییر شماره می گردد


موضوع شکایت و خواسته لغو پاره ای از مواد آئین نامه واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن


اداره مخابرات شرط دریافت تلفن را پرداخت مابه التفاوت براساس نرخهای جدید قرارداد


موضوع شکایت و خواسته ابطال تصویبنامه و مقررات و قراردادهائیکه حق تقدم را از بین میبرد