×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

اخذ قیمت دستگاه تلفن تابع تعرفه مصوب زمان نصب و دائری تلفن و تاریخ تحویل دستگاه میباشد


درخواست لغو و ابطال مقررات و تصمیمات غیر قانونی و خودسرانه


درخواست ابطال بند د از ماده 33 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق


موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبات شرکت مخابرات در مورد افزایش هزینه مکالمات تلفن


حداقل کارکرد کلیه ماشینهای نقش تمبر شرکتها مبلغ یکصدو هزار ریال تعیین گردیده که در صورت کسر کارکرد مشترکین موظف به پرداخت کسر کارکرد ماهیانه ماشینهای نقش تمبر میباشند


دانشگاه آزاد اسلامی درزمره واحدهای دولتی قرار ندارد اعتراض نسبت به مصوبات آن موسسه قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد


مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب فرمان امام خمینی رضوان اله تعالی واجد وصف و اثر قانونی است - آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی در عداد واحدهای دولتی قرار ندارد, اعتراض نسبت به تصمیمات آن دانشگاه قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد


از موسسین ذکور آموزشگاههای دخترانه خواسته است که برای ادامه فعالیت خود موسس زن معرفی نمایند


بخشنامه مورد اعتراض بموجب بخشنامه دیگری لغو گردیده است , لذا بلحاظ انتقاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی وجود ندارد


دانشگاه آزاد اسلامی در زمره واحدهای دولتی قرار ندارد, مصوبات آن دانشگاه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی شود


دانشگاه آزاد اسلامی در زمره واحدهای دولتی قرار ندارد , و اعتراض نسبت به مقررات و مصوبات آن دانشگاه قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست


متضمن وضع قاعده کلی آمره ای نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی شود


بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص واریز عوارض وصولی به میزان دو درصد متضمن حکم مقرر در بند د تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور است


ماده 9 آئین نامه دوره های آموزش عالی غیر رسمی مخالف قانون تشخیص نگردید


لزوم تعیین حداقل سن برای ورود به دوره آموزش ابتدائی براساس نظریه متخصصان و کارشناسان مربوط


این قبیل مشارکتها را در مدارس غیر انتفاعی غیر مجاز تلقی نموده است


خواسته- ابطال دستورالعمل نحوه گزینش دانشجو برای دوره های دکتری داخل در قسمتی که شرط سنی برای داوطلبان شرکت در آزمون دوره دکتری تعیین شده است


تقاضای الغای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع بند ج از ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی - وصف قانونی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی


بخشنامه مورد ادعا در راستای اجرای قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری و آئین نامه اجرائی آن است