×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تعطیل موسسه درمانی و پزشکی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم آئین نامه نویسی و مخالف قانون تشخیص و ابطال می گردد


در قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان هیچ گونه مزیتی از نظر حقوق و مزایا برای این افراد مقرر نشده است


موضوع شکایت و خواسته لغو آئین نامه صلاحیت ضوابط تائید متقاضیان تاسیس و مسئولیت فنی داروخانه ها


بخشنامه به کلیه دادگاههای مدنی خاص بدوی و تجدیدنظر در مورد غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها و اعلام انحلال دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص


بخشنامه به کلیه دادگاههای صلح و صلح مستقل و دادگاههای حقوقی در مورد غیر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها


تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوقهای مقرر در آئین نامه استخدامی سابق دانشگاههای فوق الذکر از خصائص قوه مقننه است


موضوع بررسی آراء صادره از شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور از جهت تعارض با یکدیگر


موضوع بررسی آراء صادره از شعب تجدید نظر انتظامی و هفتم دیوان عالی کشور از جهت تعارض با یکدیگر


موضوع بررسی آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور از جهت تعارض با یکدیگر


موضوع بررسی آراء صادره از شعبه سوم و چهارم دیوان عالی کشور از جهت تعارض با یکدیگر


موضوع بررسی آراء صادره از شعب تجدید نظر انتظامی و هفتم دیوان عالی کشور از حیث تعرض با یکدیگر


موضوع بررسی آراء صادره از شعب بدوی و تجدید نظر استخدامی دیوان عالی کشور


موضوع بررسی آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات و شعبه هفتم دیوان عالی کشور از جهت تعارض با یکدیگر


موضوع بررسی آراء صادره از شعب هفتم دیوان عالی کشور از حیث تعارض با یکدیگر


موضوع بررسی آراء صادره از شعبه 7 و 1 دیوان عالی کشور از حیث تعارض با یکدیگر


موضوع رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ششم دیوان


احراز صلاحیت سردفتران ازدواج - درصورت وجود شرایط و ضوابط قانونی مورد موافقت اداره کل امور اسناد و سردفتران شاکی استحقاق سردفتری ازدواج رسمی را دارد


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 دیوان عدالت اداری و شعبه 70 دادگاه عمومی تهران


موضوع شکایت و خواسته اعتراض به جلوگیری از صدور قراضه مس


تامین هزینه روشنائی معابر را از محل عوارض مقرر بر مصرف برق موضوع ماده 11 قانون برق ایران