×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

موضوع شکایت و خواسته اعلام تناقض مفاد قرار صادره از دفتر شعبه 7 در پرونده کلاسه 57 148 با تصمیم رئیس شعبه 7 در پرونده کلاسه 66 284


منحصراً از حیث قبول و عدم قبول صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی بشکایات واحدهای دولتی معارض تشخیص می گردد


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 18 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 11 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول با آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 دیوان عدالت اداری


نظر به اینکه نسبت به اعلام تعارض آراء شعب 4 و 5 دیوان قبلاً رسیدگی و منجر بصدور رای شده است لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی باشد


تعارض آراء اعلامی از طرف سازمان بازرسی کل کشور قبلاً مطرح و نتیجتاً تعارض آراء تشخیص نگردید


قبلاً در هیات عمومی طرح و نتیجتاً آراء مورد نظرمتعارض تشخیص نگردید


با توجه به نحوه طرح دادخواست شاکی چون مخالفتی با قانون و ابطال آن عنوان نشده است بنابراین از مصادیق ماده 25 جهت طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید


شکایت شاکی متضمن تعیین مشخصات دقیق مقررات مورد اعتراض نمی باشد


موضوع بلحاظ خروج از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان را نداشته و رای به رد آن صادر و اعلام می شود


اعتراض به تصمیم اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه ای مبنی بر دریافت 20درصد حق کمیسیون