×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کلیه کارمندان شرکتهای دولتی


مدلول دادنامه های صادره از دو شعبه 9و15 دیوان عدالت اداری مبتنی بر قوانین و قواعد مختلف و احکام قانونی متفاوت انشاء شده است


رای کمیسیون ماده 100 مبتنی بر تحقیقات کافی در باب قدمت تاریخ احداث نیمه طبقه تجاری نبوده و بلحاظ نقص تحقیقات قابل نقض بوده است


دادخواست در مهلت قانونی یک ماه موضوع ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم دیوان شده است


صدور حکم آماده بخدمت شاکی به جهت فقدان پست ثابت سازمانی بلاتصدی جهت واگذاری به نامبرده خلاف مقررات نبوده است


درخصوص لزوم احتساب خدمت وظیفه عمومی جزء سوابق دولتی


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و5و9 دیوان عدالت اداری


با توجه به تفاوت موضوع شکایت و خواسته های شاکیان مورد از مصادیق آراء متناقض مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد در موارد مشابه بشمار نمی آید


تعیین فوق العاده شغل و عوامل موثر در برقراری و افزایش و یا کاهش و یا حذف آن


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 320 710 100 مورخ 1372 12 02 وزارت آموزش و پرورش


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 5 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9و15و19 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10و11 دیوان عدالت اداری


تقاضای تجدید نظر در مصوبات دولتی از مصادیق مصوبات فوق الذکر محسوب نمی شود


موضوع شکایت و خواسته رفع تبعیض


تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر مبتنی بر استنباط متفاوت و معارض از حکم واحد مقنن درمورد مشابه نیست


مورد واجد اجتماع کلیه شرایط لازم جهت تحقق تناقض آرا نیست


پرداخت فوق العاده شغل به مستخدمان رسمی مستلزم تحقق و اجتماع شرایط و عوامل موثر از جمله اشتغال به خدمت و انجام وظیفه در پست ثابت سازمانی مورد تصدی است


دادنامه ای که پس از تعیین تکلیف قضیه در خصوص مورد صادر شده بجهت اعتبار قضیه محکوم لها کلاً رای محسوب می شود


دادنامه براساس مفاد دادخواست و محتویات پرونده صادر شده و خالی از اشکال قانونی بنظر می رسد