×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 دیوان در مورد اعتراض به تصمیم و دستورانفصال موقت صادره از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - صلاحیت عام دادگستری


بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره ای نیست


رای هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری متضمن عنوان خطای ارتکابی مستخدم ( تسامح در حفظ اموال دولتی) و مستند به مقررات قانونی مربوط میباشد


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه مبنی بر اخذ نیم عشر از درخواست کننده اجراء


موضوع شکایت و خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی


درخواست ابطال ماده 55 قانون وکالت از حدود اختیارات دیوان عدالت اداری خارج است


موضوع تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر و هیات عمومی از مصادیق ماده 20 نمیباشد


شکایت از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد


تقاضای شاکی در خصوص تجدید نظر در رای هیات عمومی دیوان قابل رسیدگی و استماع نیست


مفاد بخشنامه که شروع مهلت یکسال جهت تسلیم تقاضا و مدارک لازم را در جهت اعمال مقررات مربوط تاریخ اعلام و انتشار آگهی داشته است مخالف قانون تشخیص داده نمیشود


شاکی بنا به تقاضای خود و براساس بند الف تبصره یک ماده دو قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری بازنشسته شده


صدور قرار اسقاط شکایت موقعیت قانونی نداشته است


سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در عداد واحدهای دولتی قرار ندارد


اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 16 دیوان عدالت اداری در زمینه اعتراض به احکام قطعی دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران


مفاد دادنامه شعبه هفدهم دیوان مفید تشخیص صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک و هیات نظارت در رسیدگی بشکایت مطروحه و متضمن اعلام عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد


بخشنامه مورد اعتراض حاوی ابلاغ نامه اداره کل دفتر مدیریت مسکن و مصوبه هیات دولت در خصوص اطلاع از ضابطه انبوه در امر مسکن است و فی نفسه متضمن حکم و قاعده لازم الاجرائی نیست


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 18 و ذیل ماده 27 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت


تقاضای ابطال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و تفسیر آن و ماده 35 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 6 1 130 و د 2 - 1370 2 11 اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد واریز حق التحریر موضوع ماده واحده به حساب کانون سردفتران و دفتریاران


تقاضای مربوط به ابطال ماده 55 قانون وکالت از مصادیق تصویب نامه و آئین نامه های دولتی قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست