×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

قرارداد جدید وارد بر قرارداد اولیه بوده و چنین استنباط می شود که بیع خیاری نبوده و وقت و مهلت مقرر درآن صرفا جهت حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند بوده است


عدم پرداخت قسطی از اقساط بخواهان حق فسخ معامله را داده است - اقتضاء داشته دادگاه از جهت روشن شدن موضوع به اینکه خوانده اقساط رابه موقع پرداخت کرده و خواهان از دریافت آن خودداری کرده یا خیر بررسی نماید


برابر مواد 11 و 14 قرارداد خواهان مختار در فسخ معامله محسوب گردیده است


ضمن عقد لازمی خیار فسخ معامله در مهلت مقرر برای فروشنده برقرار گردیده است


وجه التزام در ضمن عقد خارج لازمی که بین طرفین صورت گرفته مانند هر شرط دیگری لازم الوفاء خواهد بود مگر آنکه در اصل وقوع عقد مزبور خدشه شود


عقد وکالت در زمره عقود جائزه بوده و هریک از طرفین عقد جائز می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ کنند


صرف اعلام فسخ در عقد لازمی چون بیع و آن هم بعد از یک سال و چند ماه از تاریخ انعقاد قرارداد موجب فسخ معامله نیست


با توجه به لازم بودن عقد و عدم قید خیار و شرط در آن ، ادعای انصراف و پشیمانی مسموع نمی باشد


با وصف اقرار به انتساب اثر انگشت ، دادگاه نمی تواند به مفاد سندی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده بدون دلیل ترتیب اثر ندهد


قید وجه الزام در قسمت پایانی مستند دعوی از ناحیه واسطه معامله با هدف تضمین وصول حق دلالی بوده و متن مبایعه حکایت از آن دارد که بیع قطعی بین طرفین واقع شده است


به بهره بردار اعلام گردیده حقوق دولتی را پرداخت کند و خوانده دلیلی بر پرداخت یا عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن ارائه نکرده است


با توجه به اقرار خوانده به امضای ذیل قولنامه دادگاه وی را ملزم به انتقال موضوع دعوی نموده است


محل استرداد مال مشهد بوده و مشتکی عنه مکلف به استرداد آن در مشهد بوده و چون مسترد نکرده است محل وقوع بزه مشهد است


با تائید صلاحیت دادسرای عمومی زابل حل اختلاف می شود


در مورد اتهام متهمین دائر بر انجام عمل لواط که جرم اشد است از ناحیه آقا ی بازپرس دادسرای عمومی اصفهان قرار منع تعقیب صادر گردیده دیگر اعتراض و اظهار نظر آقای بازپرس دادسرای عمومی شهر کرد در این خصوص وجاهت قانونی ندارد


قبل از تحقیق کافی و جمع آوری دلایل در مورد سرقت اعلام شده در هشتگرد و روشن شدن درجه سرقت و تشخیص اینکه جرائم ارتکابی از یک درجه است صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه هشتگرد وجاهت قانونی ندارد


دادگاه اصل 49 قانون اساسی که وابسته به دادسرای انقلاب اسلامی است و در سمنان تشکیل نشده باشد


حمل مقدار هفتصد گرم خاویار - صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی


دادگاههای انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق است


کشف مقداری چوب جنگلی در یک محل با حمل چوب که جرم شناخته شده انطباقی ندارد