×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)


تصویبنامه در خصوص بند(ع ) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اصلاح تصمیم نامه شماره 66563 ت 22589ه مورخ 1378 12 21 راجع به سازمان ایرانگردی و جهانگردی


آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1381کل کشور


وضع قاعده خاص بر الزام داروخانه های دامپزشکی به استخدام مسئول فنی و ضمانت اجرای تخطی از آن خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور تشخیص داده می شود


تصویبنامه در خصوص گروه و فوق العاده شغل شادروان جناب آقای دکتر احمد آرام


اصلاحیه آئین نامه معالجه و از کار افتادگی ورزشی


تصویبنامه در خصوص اقدمات اولویت دار در زمینه توسعه و توازن در پهنه سرزمین


آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا


تصویبنامه درباره ممنوعیت صدور هرگونه اشیاء عتیقه و هنری و زر و سیم


تصویبنامه درباره تغییر نام شهر و بخش سنگسر به مهدی شهر


تصویبنامه درباره ترخیص سریع کالاهای سازمانها و ادارات و شرکتهائی که صد در صد مالکیت آن متعلق به دولت است


تصویبنامه درباره تأمین یک میلیارد ریال کمک به نهضتهای آزادیبخش از اعتبار ردیف 501001 بودجه سال جاری کل کشور


تصویبنامه در مورد انتزاع بخش کاغذ کنان از شهرستان خلخال به شهرستان میانه


تصویبنامه درباره اجازه استخدام در وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی معادل یکصدم تعداد کل کارمندان


تصویبنامه درباره تغییر نام روستای کره گاو به فتح آباد


تصویبنامه در مورد انتخاب بازرس و کارشناس تحقیقات در وزارت پست و تلگراف و تلفن


تصویبنامه درباره ادامه خدمت شصت و هفت نفر کارکنان دستمزد بگیر اداره کل پست تهران


تصویبنامه درمورد تغییر نام روستای قیقاچ به امام خمینی


تصویبنامه در مورد ترتیب استفاده از اعتبار ردیفهای 502011 و502012 قانون بودجه سال جاری