×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تصویبنامه درباره اجازه تأمین 60درصد بهره تفاوت بهای یکدانگ مزرعه پشتیجان


تصویبنامه در مورد اجازه استفاده سپاه پاسداران و دفاتر جهادسازندگی از مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری


تصویبنامه راجع به تفویض اختیار صدور اجازنامه تاسیس آموزشگاههای رانندگی از وزارت کار و امور اجتماعی به اداره راهنمائی و رانندگی


تصویبنامه درباره پرداخت هم ارز ریالی مبلغ 500637 دلار اعتباری به وزارت کشاورزی بابت تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به فائو


اصلاح تصویبنامه شما ره 932 مورخ 20 12 57 هیاتت وزیران در مورد الحاق تا سیسا ت بهداشتی ودرمانی سازمان ملی خدمات اجتماعی بوزارت بهداری و بهزیستی


تصویبنامه در باره واگذاری هشت دستگاه کمپ سیار به شهرداری تهران


تصویبنامه راجع به واگذاری عملیات احداث سه کیلومتر راه فرعی و دو دستگاه پل


تصویبنامه درباره ادغام کارگران شرکت خدمات دریائی و شرکت فیصلی در شرکت استیودورینگ


تصویبنامه در مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترخیص کالاهای وارده مجاز


تصویبنامه درباره برقراری حق کشیک و پول نهار و شام افراد کشیک گمرک ایران


تصویبنامه درباره اصلاح ماده 4 آئین نامه شورای عالی معادن


تصویبنامه درباره آئین نامه وا گذاری واحدهای مسکونی به افرادی


اصلاح تاریخ تصویب آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی


تصویبنامه درباره انتصاب رئیس و اعضاء دیوان محاسبات


تصویبنامه درباره عدم استرداد مازاد دریافتی تا پایان سال 1357 از افرادیکه تبدیل وضع یافته اند


تصویبنامه درباره تغییر نام روستای تل موشکاران از توابع استان بویر احمد و کهکیلویه به سید آباد


تصویبنامه درباره تغییر نام شهرو ایستگاه راه آهن خسروشاه به خسروشهر و زارعی


تصویبنامه درباره تغییر نام شهرستان دشت میشان به دشت آزادگان


تصویبنامه درباره تغییر نامروستای خانیک شاه از توابع شهرستان فردوس خانیک


تصویبنامه درباره فهرست کمک به شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته