×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

اتهام سرهنگ … به کتمان حقیقت در صلاحیت دادسرای نظامی است


اخذ رشوه در مقام ضابط دادگستری بودن انجام نشده و به وظائف نظامی افسر مزبور مربوط می شود و در صلاحیت دادسرای نظامی است


صلاحیت این دو مرجع صلاحیت ذاتی است که قابل توام شدن اتهامات مربوط به هر یک نمی شود


رسیدگی به اشتباهات قانونی در مورد اسناد مربوط به اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است - محدوده قانونی شهر


با تشخیص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر می گردد پرونده از طریق دادگاه صادر کننده قرار به مرجع صالح تشخیص شده ارسال گردد


رای شعبه 21 دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت


با توجه به خواسته خواهان دائر بر استرداد نیم جفت نسق زراعتی و اینکه دعوی مزبور نیاز به رسیدگی قضائی دارد فلذا دادگاه صالح به رسیدگی است


رسیدگی به دعوی ابطال نسق زارعانه در صلاحیت مرجع اختصاصی و مقررات اصلاحات ارضی می باشد


خواسته اعتراض به نسق زراعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای عالی اصلاحات ارضی می باشد


اصلاح نسق های زراعتی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد


قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار شایستگی شورای اصلاحات ارضی بلااشکال است


رسیدگی به هرگونه اشتباهی که در تنظیم اینگونه اسناد رخ داده باشد در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است


زمین مورد اختلاف یک بار در سال 1343 بین 78 زارع صاحب نسق تقسیم و یک بار هم در سال 1345 قسمتی از آن به نام خواهانها نسق زراعی صادر گردیده است


دادگاه به استناد آئین نامه اجرائی قانون واگذاری اراضی دائر و بائر قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت واگذاری و احیاء اراضی کردستان صادر نموده است


صلاحیت هیئت واگذاری زمین مستقر در وزارت کشاورزی و کشاورزان استان کردستان تشخیص می شود


رسیدگی به دعوای مطروحه از صلاحیت ذاتی این دادگاه خارج و در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است


اصلاح هرگونه اشتباهی در اسناد اصلاحات ارضی به عهده شورای اصلاحات ارضی است


رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای عالی اصلاحات ارضی می باشد


قرار عدم صلاحیت ذاتی - موضوع خواسته که مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار و ناشی از رابطه کارگری و کارفرمائی می باشد


رابطه طرفین بر اساس قرار داد به عنوان کارفرما و پیمانکار است