×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

خواسته خواهان مطالبه مبلغی است که بابت ایفاء تعهد در قرار داد مورخه خود را ذیحق می داند


با توجه به قرار داد عادی مستند دعوی که تحت عنوان پیمانکار و کار فرما بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف صحیح نبوده است


محل کار و قرار داد فیما بین در خارج از کشور بوده مقررات کار ایران و از جمله صلاحیت رسیدگی هیئت تشخیص و یا حل اختلاف نسبت به روابط طرفین حکومتی ندارد


پیمانی بین خواهان و شرکت خوانده منعقد شده که در مقابل هر متر حفرکانال با ابعاد معین مبلغی ( 70 تومان ) دریافت دارد


خواهان مدعی است هفت درصد حق بیمه متعلقه به هر کارگر بایستی توسط شخص کارگر پرداخت شود


خواهان مدعی است طیق قرار داد شفاهی کار نقاشی ساختمان خوانده را کنترات کرده است لذا رسیدگی در صلاحیت دادگاه می باشد


خوانده به لحاظ استفاده از تعمیرگاه مکلف بوده است درصدی از درآمد خود را که بابت اجرت از صاحبان اتومبیلها دریافت می نمود به خواهان بپردازد


رسیدگی به اختلاف ناشی از رابطه کارگر و کارفرما در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی محل می باشد


مطالبات مزبور از نوع مطالبات مربوط به فرد کارگری نبوده بلکه از مسائل جانبی کار است که در چهارچوب عنوان اختلاف موضوع قانون کار گنجانیده نمی شود


دعوی مطروحه ناشی ازقرارداد کار منعقده فیمابین طرفین دعوی می باشد


با فسخ دادنامه صلاحیت اداره کار اعلام می شود


در وضع فعلی مشخص نشده است ادعای خواهان ناشی از قرار داد پیمانکاری است و یا قرارداد کارگری


ایراد و اعتراضی بر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی زنجان به شایستگی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف به نظر نمی رسد


تقاضای استرداد مدارک هیچگونه ارتباطی با عنوان اختلاف میان کارگر و کارفرما ندارد


با توجه به خواسته دعوی و نوع و طبع آن قرار عدم صلاحیت دادگاه تائید می شود


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع حل اختلاف اداره کار وامور اجتماعی صادر می گردد


مطالبه اجرت کارگری در صلاحیت هیئت تشخیص حل اختلاف می باشد


کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری ( کنوانسیون مونترآل ـ 1971 )


موضوع در صلاحیت شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف است


رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت مرجع مذکور در قانون کار است