×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

دعوی خواهان از طرف مرجع صالحه رسیدگی و منتهی و صدور اجرائیه گردیده از نظر مراجع قضائی اقدامی ندارد


خواسته دعوی مطالبه دستمزد بر طبق قرار داد کار می باشد


هرگونه اختلاف حاصل از مقررات قانون کار مشمول قانون فوق بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر می شود


خواهان حقوق مورد اختلاف را به موجب رأی هیئت حل اختلاف دریافت کرده است


دعوی بابت مطالبه حقوق سرایداری منزل خوانده است


قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کازرون صحیح و بلا اشکال است


رسیدگی به دعوی مطروحه در قسمتی که ناشی از رابطه کارگر و کارفرماست


در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان حل آن با دادگاه مرکز همان استان است


اصل ادعای تعلق سند های مزبور به خواهان نیاز به اثبات قضائی دارد


صلاحیت دادگاه در اصلاح نام مردانه به زنانه یا بالعکس موجب تغییر جنسیت صاحب سند سجلی است


شناسنامه مورد بحث صادره از اداره ثبت احوال شهرستان سراب بوده است


خواهان تقاضا دارد شناسنامه های چهار نفر فرزندانش از حیث شماره شناسنامه پدر از 384 به شماره 4068 تصحیح شود


خواسته خواهان تحت عنوان ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید مطرح شده است در حقیقت اصلاح تاریخ تولد می باشد


رسیدگی به تقاضای تغییر نام در شناسنامه نیاز به رسیدگی قضائی دارد


خواسته خواهان انتساب فرزندش زیور به مرحوم حمزه … شوهر متوفای خود می باشد


خواسته خواهان اصلاح تاریخ تولد مولی علیه خود به مدت کمتر از پنج سال می باشد


هر دو شناسنامه مورد استفاده قرار گرفته است


خواهان مدعی است در شناسنامه ای که برای وی صادر شده و در دست داشته است نام خانوادگی وی … بوده است


خواسته خواهان اصلاح ( تغییر تاریخ تولد ) از سال 1344 به سال 1333 بوده بیش از پنج سال می باشد


شناسنامه خواهان از حیث مشخصات کامل پدر ناقص است