×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

درتجدیدنظرفقط بهمان جهتی که اعتراض شده است باید رسیدگی شود


تشخیص قاضی مجتهد با شورایعالی قضائی است


ادعای محکوم علیه به اینکه حکم قاضی بدوی برخلاف موازین قانونی یا شرعی است برای رسیدگی تجدیدنظر کافی است


درخواست تجدیدنظر از احکام مدنی مانع اجراء آنها نیست


قرارهای دادگاه مانند احکام قابل تجدیدنظراست


ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و 2 بقوت خودباقی است


هزینه زایمان یا مخارج وضع حمل بر عهده شوهر است و این مورد منوط به تمکین زوجه نیست


ولی قهری حق استعفاء ندارد


سمت ولایت و قیمومت کسانیکه آن سمتها را برخلاف مقررات قانونی کسب نموده اند زائل است


وکالتنامه هائی که درخارج از کشور تنظیم میشود مادام که به گواهی مامورین سیاسی یا کنسولی ایران نرسیده است اعتباری ندارد


صرف قادرنبودن پدر بر تکلم کافی از برای وکیل شناختن فرزند او و دادن اجازه دفاع به او نیست


مقررات مربوط بوکالت اتفاقی بقوت خود باقیست


وقتی درسند رسمی تصریح شود که موکل ضمن عقدلازمی عدم عزل وکیل راشرط کرده است وسند به امضاء موکل برسدآن وکالت بلاعزل خواهدبود


بیماری وکیل دادگستری مشمول ماده 57 قانون وکالت نمیشود - عدم شرکت در جلسه


وکیل خوانده نیز مانند وکیل خواهان باید تمبر مالیاتی به وکالتنامه الصاق نماید


مالیات مرحله فرجامی نسبت به بیست درصد کل حق الوکاله دریافت میشود


اقدامات وکیل پس از فوت موکل نافذ نیست وفضولی شناخته میشود


وکالتنامه ای که قبل از تعلیق وکیل تنظیم شده باشد پس از رفع تعلق او معتبر است و نیازی به تجدیدآن نیست


اگر قاضی طبق تصمیم دادگستری بازنشسته یا بازخرید شود میتواند در آخرین حوزه ای که انجام وظیفه نموده است بوکالت دادگستری اشتغال ورزد


ملی شدن یا دولتی شدن شرکت خصوصی موجب انحلال قراردادهای قبلی آن شرکت و منجمله قرارداد وکالت نیست