×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

بلاعزل بودن وکلاء مانع از این نیست که موکل شخصا عمل مورد وکالت را انجام دهد


هرگاه وکیلی پروانه خود را به کانون وکلاء تحویل دهد و بشغل قضاء مشغول گردد و پس ازمدتی استعفاء نماید، تازمانیکه پروانه ای از کانون دریافت ننموده است اجازه وکالت ندارد


موضوع وکالتنامه رسمی مذکور در ماده 6 آئین نامه طرز رسیدگی هیئتهای حل اختلاف ثبت احوال وکالتنامه ایست که بر طبق ماده 60 تنظیم شده باشد و ثبت آن در دفاتراسناد رسمی لازم نیست


ملاک وصول مالیات از وکیل دادگستری حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله است


معافیت اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی


سازمان اوقاف فقط در حدود ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری از پرداخت عوارض نوسازی معاف است


اداره موقوفات عام مجهول التولیه با سازمان اوقاف حج و امور خیریه است


رسیدگی دادگاه انقلاب بدعاوی مربوط به وقفیت خارج از حدود صلاحیت آن دادگاه است


قانون ابطال اسنادفروش رقبات ، آب واراضی موقوفه شامل موقوفات خاص هم میباشد


تصرف موقوفه بعنوان تولیت دلیل تولیت نیست


رسیدگی بدعوی خلع یداز موقوفه یا مطالبه اجور موقوفه خارج از صلاحیت دادگاه مدنی خاص است


طرح دعوی یا هر اقدام حقوقی دیگر، از طرف یکی از متولیان بدون اذن و اجازه و موافقت متولی دیگر جایز نیست مگراینکه هر کدام مستقلا حق اقدام داشته باشند


هرگاه ناظر استصوابی به جهتی از جهات نتواندانجام وظیفه نماید موقتا ناظر دیگری تعیین میشود


وصیت شفاهی قابل پذیرش نیست مگر در موارد فوق العاده و یا موردیکه اشخاص ذینفع در ترکه بصحت آن اقرار نمایند


حکم تنفید وصیت نامه احتیاج بصادر کردن اجرائیه ندارد


وصیت نامه تنظیم شده در یکی از محاضر رسمی کشورهای خارج معتبر است


وصیت نامه مشمول مرور زمان نمیشود


در مواردیکه وارث متوفی منحصر به زوجه او باشد و مورث کل ماترک را بنفع او وصیت نموده باشد زوجه بیش از سهم الارث خود بعلاوه ثلث ماترک نمیتوان ببرد


قانون الحاق 2 تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور بقوت خود باقیست


اختیارات نماینده قضائی در حد وکیل دادگستری است