×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

صدور اجرائیه برای وصول مهریه با دفتری است که سند ازدواج را ثبت کرده است


رسیدگی بدرخواست زوج دائر بر منع زوجه اش از اشتغال به شغلی که حسب ادعای او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه میباشد، در لایحه دادگاه مدنی خاص است


ثبت ازدواج کم سالان احتیاج به پیشنهاد و حکم معافیت از شرط سن ندارد


عدم قبول سند عادی در معاملات املاک ملازمه با عدم قبول سایر دلائل ، منجمله اقرار، ندارد


هرگاه بعضی از ورثه سهام خود را از ملکی که مورث آنان تعهد انتقال آنرا بغیر نموده است به ثالثی منتقل نمایند اقامه دعوی متعهدله بطرفیت آنان و یا بطرفیت منتقل الیه موردی نخواهدداشت


مالک وسیله نقلیه فقط مسئول جبران خسارتی است که در اثر عمد یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی او وارد شده باشد


برای صادرکردن اجرائیه ،وکیل دادگستری موظف به پرداخت مالیات نیست


وکیل ژاندارمری یا دیگر سازمانهای دولتی مکلف به ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه نیست


رسیدگی بدرخواست گواهی عدم امکان سازش در جاهائیکه دادگاه مدنی خاص در آنجا تشکیل نشده است با دادگاه عمومی یا دادگاه صلح مستقل در آن محل مستقر در آن محل است


اخذ گواهی عدم امکان سازش قبل از ایقاع طلاق برای کلیه اتباع ایران الزامی است


در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج ، پس از رسیدگی اجازه طلاق داده میشود و در صورت تقاضای فسخ نکاح بعلت جنون همسر، حکم مقتضی صادر میگردد نه گواهی عدم امکان سازش


در نقاطی که بعلت عدم وجود دادگاه مدنی خاص ، دادگاه عمومی بدعاوی مربوط به دادگاه مدنی خاص رسیدگی میکندقطعیت وعدم قطعیت احکام صادره و مرجع رسیدگی تابع مقررات مربوط به احکام دادگاههای عمومی است


اجازه طلاق مستند به تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قطعی است


مقررات قانون حمایت خانواده در مورد طلاق منسوخ است


ماده 8 قانون حمایت خانواده و مقررات راجع به نحوه رسیدگی و ولایت و قیمومت که در آن قانون آمده است ملغی است ولی ماده 7 آن قانون الغا نشده است


در مواردیکه دادگاههای عمومی وظائف دادگاه مدنی خاص راانجام میدهند طبق قوانین جاریه رسیدگی خواهند نمود


مواد 2 و3 ق م نسخ نشده و قابل اجراء میباشد


طفلی را که پدر یا جد پدری یا مادر او در قید حیات باشند نمیتوان به فرزند خواندگی پذیرفت


عدم حضور زوجه هنگام ثبت طلاق در صورت احرازصحت آن بلااشکالست


در صورت توافق زوجین در طلاق مراجعه به هیچ دادگاهی لازم نیست