×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

اجازه طلاق - حکم به اجبار زوج به طلاق


رسیدگی بدعوی استرداد جهیزیه خارج از صلاحیت دادگاه مدنی است


هرگاه در دادگاه مدنی خاص معلوم شود که اختلافی در نسب نبوده ودعوی تصحیح شناسنامه مطرح است رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دادگاه مذکور میباشد


بدون متصدی بودن دادگاه مدنی خاص موجه صلاحیت از برای دادگاه عمومی حقوقی نیست


رسیدگی بدعوی تولیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است


در صورتیکه والدین طفلی ساکن خارج از کشور باشند دادگاه محل اقامت آنان صالح است که بر طبق قوانین ایران به امر حضانت طفل رسیدگی و حکم صادر نماید


در صورت اقامت زن و شوهر ایرانی در خارج از کشور، دادگاه محل اقامت آنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات آنها رادارد


تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست درصلاحیت دادگاه عمومی است


رئیس دادگاه مدنی خاص (اهل تسنن ) میتواند به تمام دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی نماید


دادگاه صالح از برای احراز رشد افراد دادگاه مدنی خاص است


دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است


غیبت رئیس دادگاه مدنی خاص بعلت مرخصی با معذوریت و امثال آن مجوز رسیدگی دادگاههای عمومی به پرونده های آن دادگاه نیست


مرد میتواند در هر زمان ، هسمر خود راز حرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند


زنی که بسن قانونی از برای ازدواج رسیده است میتواند ضمن عقد نکاح یاعقد خارج لازم دیگری شرط یاشروطی کند که مربوط به نکاح باشد


واگذاری حق سکنی به زوجه ممکنست ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود


فقط در موردی که شوهر تقاضای طلاق میکند دادگاه مکلف است که بدوا موضوع را به داوری ارجاع نماید


در صورتیکه زوجه مدعی رجوع زوج در ایام عده باشد رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است هرچند طرفین ساکن خارج از کشور باشند


رسیدگی فوری دادگاه مدنی خاص بر وفق مقررات شرع محتاج به اجازه مخصوص از شورایعالی قضایی است


در مواردیکه دادگاه عمومی ، بعلت عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص یا بعلت انحلال آن پس از تشکیل ، به امور داخل در صلاحیت آن دادگاه رسیدگی مینماید، مقررات دادگاه مدنی خاص را اجراء خواهدنمود


هرگاه ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه نشود طبق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر حکم تخلیه لغو میشود