×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

ماده 134 قانون تعزیرات در مورد دعاوی اقامه شده قبل از تصویب آن جاری نمیشود


لایحه قانونی محازات اخلال در امرکشاورزی ودامداری ناسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست


قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اختصاص به محدوده شهرها ندارد


صرف ترک خانواده موجب طلاق نیست


حکم دادگاه مدنی خاص مبنی براجازه ثبت طلاق قابل تجدیدنظر است


درخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه مدنی خاص باید بدفتر دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست تجدیدنظر داده شود


حکم دادگاه بر بقاء ازدواج زن با شوهر، مشعر بر بطلان نکاح دوم مشارالیها میباشد


تاثیر قولنامه عادی در مالکیت اشخاص


در مورد افراز و تقسیم املاک فرقی بین مالک ایرانی ومالک تبعه خارجه نیست و مقررات آئین نامه اسملاک اتباع خارجه لازم الرعایه است


ملکی که ارثا به تبعه خارجه منتقل میشود بترتیب مقرردربند ح ماده یک آئین نامه استملاک اتباع خارجه فروخته و وجه آن بمالک پرداخت میشود


الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات تبعیض نژادی مفید است


محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی مشمول مقررات مربوط بمصونیت دیپلماتیک است


اتباع خارجه با رعایت آئین نامه مصوب 1328 5 10 و تصویب نامه های مورخ 1338 4 21 و 1338 6 24 میتوانند مالک محل کسب درایران شوند


قراردادی که در خارجه نزد سرکنسول ایران تنظیم شود سند رسمی محسوب نمیشود و در ردیف اسناد لازم الاجراء نیست


محاکم آلمان باید طلاقی را که مطابق قوانین ایران واقع شده است به رسمیت بشناسند


حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارائی که از دادگاههای خارج ازکشور صادرمیشود با قوانین ایران موافق نیست


صدور شناسنامه از برای زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج نموده است با احراز صحت ازدواج بلامانع است


عدم موافقت ارتش با ازدواج یک فرد نظامی ایرانی با زن خارجی ، مانع از تحصیل تابعیت ایران برای زن خارجی در صورت ازدواج با زوج نظامی ایرانی نیست


طفل متولد در ایران از پدر خارجی و مادرایرانی متولددر خارج تابع ایران محسوب نمیشود


اگر بازگشت پدر به تابعیت اصلی ایرانی خودپذیرفته شود فرزندان صغیر او هم تبعا بازگشت به تابعیت ایران خواهند نمود