×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

ورثه میتوانند با موافقت طرف دیگر، معامله ای را که مورث آنان انجام داده است اقاله نمایند


زوجه و برادر و خواهر امی ازاصل ترکه ارث میبرند و مابقی به برادر ابوینی میرسد


کمک موضوع ماده واحده لایحه قانونی رفاه وراث خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران مصوب 10 9 1358 به وراث مستمری بگیر پرداخت میشود و احراز آنها با مرجع پرداخت کننده است


مراد از اجبار بطلاق ،محکوم کردن زوج بطلاق است و درصورت امتناع زوج ، حکم توسط حاکم یانماینده اواجرامیشود


دادگاه میتواند برای اعتباراجازه طلاق مهلتی را تعیین نماید


ازدواج و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج جز در مورد مذکور در ماده 1043 اصلاحی ق م ، احتیاج به اجازه دادگاه ندارد


رسیدگی به دعوی ازدواج مجدد در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است


عدم ثبت ازدواج تاثیری در صحت آن ندارد


دادگاه در صورت احراز صحت ازدواج غیررسمی میتوانددستور ثبت آنرا بدهد و این امر مانع از تعقیب زوج نیست


وظائف هیئت 7 نفری باید توسط هیئت انجام شود و نمایند هیئت حق انجام امور محوله به هیئت را ندارد


شق 4 ماده 3 قانون ثبت ا ناظر به مواردی است که ثبت احوال در مقام تغییر نامهای ممنوعه است


نام خانوادگی او علیزاده باشد چون موضوع نیاز به رسیدگی قضائی دارد و احتمالاً ممکن است رسیدگی به نسب نیز مورد توجه قرار گیرد علیهذا رسیدگی در صلاحیت دادگاه تشخیص داده می شود


خواسته دعوی ذکر سیادت در شناسنامه و سند سجلی خواهان است


اختلاف در صلاحیت هنگامی محقق است که دو دادگاه به نحو تقابل و به اعتبار صلاحیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نمایند و یا بالعکس هر دو صلاحیت خود را در رسیدگی به دعوی اعلام دارند


مرجع رسیدگی به دعوی ذکر سیادت در سند سجلی دادگاه عمومی است


در مورد مطروحه شناسنامه های ادعائی خواهان که فتوکپی آنها وسیله اداره خوانده به دادگاه ارسال گردیده شناسنامه مکرر محسوب نمی شود


نام سلیقه به عنوان نام اناث از اسامی ممنوعه نمی باشد که رسیدگی هیئت حل اختلاف را ایجاب نمی نماید


خواهان مدعی است که شناسنامه متعلق به برادر وی بوده و فقط عکس او ( خواهان ) به شناسنامه مذکور الصاق گردیده است


حدود صلاحیت های هیئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال احصاء گردیده که امر تصحیح شناسنامه از حیث تاریخ تولد جزء این صلاحیتها نیست


تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور است