×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

دادگاه باید مشخص می نمود در سند سجلی مزبور واقعه وفات صاحب سند به ثبت رسیده یا خیر


با توجه به مندرجات متن دادخواست در حقیقت با بیان این مطلب که سن او در شناسنامه ده سال کمتر نوشته اند تقاضای اصلاح شناسنامه خود را از حیث تاریخ تولد دارد


تغییر نام خانوادگی در صلاحیت اداره ثبت احوال است


خواسته خواهان اصلاح شناسنامه به ادعای وقوع اشتباه از لحاظ درج نام واقعی پدر و مادر می باشد


خواسته تصحیح و ازدیاد سن است


تقاضای اصلاح شماره شناسنامه در صلاحیت دادگاه است


در خصوص دعوی مطروحه به خواسته اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل آنها صادر می شود


رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت در صلاحیت محاکم دادگستری است


دعوای اصلاح شناسنامه مربوط به متوفی از نظر دادگاه محکوم به بطلان بوده است


اصلاح شناسنامه شماره از جهت تاریخ تولد


خواسته صرفاً تصحیح شماره شناسنامه است لذا قرار عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص تأیید می گردد


ماده 40 قانون ثبت احوال ناظر به تغییر نام خانوادگی بوده و منصرف از مورد تصحیح نام خانوادگی می باشد لذا با اعلام صلاحیت دادگاه قرار نقض می شود


شعبه مامور رسیدگی مکلف بوده است نقیاً یا اثباتاً نسبت به تعیین تکلیف شکایت وی مبادرت به صدور رای مقتضی می نمود


موضوع شکایت و خواسته ابطال دستور العمل اجرایی بند د تبصر 54 قانون بودجه سال 75


موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره ماده 9 دستور العمل اجرایی بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 کل کشور


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 28 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


تقاضای ابطال دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری بشماره 1610 1 مورخ 1372 4 16


استحقاق شاکی به استفاده از یک قطعه زمین جهت احداث واحد مسکونی مورد تایید حاکم شرع و هیات سه نفره مسئول بررسی شرایط متقاضیان واگذاری زمین واقع شده


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و 18 دیوان


موضوع شکایت و خواسته اصلاح ماده 28 از آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری