×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

موضوع شکایت و خواسته ابطال و فسخ عنوان بخشنامه از نظریه شماره 4312 7 - 1365 08 06 اداره حقوقی وزارت دادگستری


موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره 5 ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری ابطال مصوبه 1369 10 08 هیات مدیره سازمان زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته ابطال نامه شماره 9266 - 23 4 69 سازمان زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته ابطال بند 5 ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 3 24 هیات وزیران


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته ابطال جمله (… محتویات پرونده های ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود…) مندرج در فراز 6 دستور العمل اجرایی مواد 1 و 14 آئین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز 5 دستور العمل مذکور


موضوع شکایت و خواسته ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 3 24 هیات وزیران


موضوع شکایت و خواسته ابطال دستور العمل شماره 10209 ک 1370 2 15 مدیریت امور املاک سازمان زمین شهری


آرا صادره از یک یا چند شعبه مربوط به هیات تجدید نظر و رای دیگر مربوط به شعبه می باشد بنابمراتب مورد از مصادیق ماده 20 قانون مذکور تشخیص نگردید


موضوع شکایت و خواسته ابطال تصمیم شرکت آب منطقه ای مازندران مبنی بر وصول حق النظاره غیر قانونی از چاههای محفوره توسط اشخاص حقیقی


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آرا صادره از شعب یازده و هفدهم دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آرا صادره از شعب 5 و 16 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آرا صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آرا صادره از شعب پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه 56241 - 9 12 67


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 18626 - 1371 9 16 مدیر عامل سازمان زمین شهری


اصلاحیه آئین نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان لنگرود


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1381 کل کشور