×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (الف ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه شماره 6080 ت 117 ه مورخ 1372 4 19 در مورد آئین نامه اجرائی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور


تصویبنامه راجع به الحاق ماده (16) به آئین نامه اجرائی ماده (155) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است


آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


تصویبنامه راجع به مبالغ مقرر تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور از ابتدای سال 1381


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (61) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه در خصوص تشکیل و ترکیب هیئت امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی به ترتیب مقرر در اساسنامه موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه


الحاق یک تبصره به ماده 2 آئین نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی


سیاستهای فرهنگی - تبلیغی روز زن


تایید انتخاب روسای دانشگاه های تهران ، تبریز، هرمزگان و ایلام


بازخرید خدمت نیروی انسانی مازاد منوط به ارتکاب تخلف اداری و صدور رای از مراجع اختصاصی اداری نیست


ابطال قسمتهای الف و د بند2 و بندهای 3 ،4 و 7 مصوبه مربوط به راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضائی


انتخاب دونفر عضو هیئت نظارت وارزیابی فرهنگی وعلمی


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق یک بند ودوتبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به بازخرید و بازنشسته شدن کارکنان سازمان تعاون مصرف شهر و روستا (در حال تصفیه )


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زابل از دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی استان سیستان و بلوچستان والحاق آن به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل


تصویبنامه در خصوص تعیین استاندار لرستان